Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Podanie informacji do publicznej wiadomości

Burmistrz Orzysza w dniu 19.05.2023 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak WIG.6220.1.2023.DGA bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Osiki PV1, o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym z magazynem energii na części działki o nr ew. 114, obręb Osiki, gmina Orzysz, powiat piski”.

WIG.6220.1.9.2023.DGA                                                                        


Podanie informacji do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.);

informuję, że:

• Burmistrz Orzysza w dniu 19.05.2023 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak WIG.6220.1.2023.DGA bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Osiki PV1, o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym z magazynem energii na części działki o nr ew. 114, obręb Osiki, gmina Orzysz, powiat piski”.
• ww. decyzja oraz dokumentacją sprawy znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 213 w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.
• treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Dąbrówka-Osiki oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu. 

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 23.05.2023 r.

Data powstania: wtorek, 23 maj 2023 08:11
Data opublikowania: wtorek, 23 maj 2023 08:13
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 124 razy