Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej Osiki PV1, o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym z magazynem energii na części działki o nr ew. 114, obręb Osiki, gmina Orzysz, powiat piski”.

WIG.6220.1.6.2023.DGA                                                                          

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Działając zgodnie z art. 10 § 1, 49 oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm. dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm. dalej ooś);
 
zawiadamiam

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej Osiki PV1, o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym z magazynem energii na części działki o nr ew. 114, obręb Osiki, gmina Orzysz, powiat piski”.
Stosownie do przepisu art. 10 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego  i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz. 
Ponadto informuję, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu opinią sanitarną znak: ZNS.9022.4.6.2023 z dnia 22.03.2023 r. (data wpływu 22.03.2023 r.) stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku opinią znak: BI.ZZŚ.3.4901.44.2023.MK z dnia 03.04.2023 r. (data wpływu 05.04.2023 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla w/w przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Postanowieniem z dnia 30.03.2023 r. (data wpływu 30.03.2023 r.) znak: WOOŚ.4220.131.2023.KT.1 wyraził opinię, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Dąbrówka oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu. Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 


Sprawę prowadzi: D. Gawrych, tel. 87/3070961

Otrzymują:
1. Inwestor: NOVA Energy Sp. z o.o.
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a
3. A/a

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 18.04.2023 r.

 


(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 18 kwi 2023 12:48
Data opublikowania: wtorek, 18 kwi 2023 12:50
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 93 razy