Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 16/4, 18/5, 141, 180, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz

WIG.6220.3.48.2022.DGA                                                                          


ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2022 r., poz. 2000 ze zm. dalej k.p.a)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zawiadamiam strony iż, w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 16/4, 18/5, 141, 180, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz wyznaczono nowy termin     załatwienia sprawy do dnia 31.08.2023 r. z uwagi na przedłużenie terminu na zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie do dnia 31.07.2023 r.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz. 
Równocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 k.p.a. stronom   postępowania przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem tut. organu.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Szwejkówko, Grzegorze, Gaudynki, Nowe Guty oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu. 
Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

Sprawę prowadzi: D. Gawrych, tel. 87/3070961


Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 06.04.2023 r.

 


(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

Data powstania: czwartek, 6 kwi 2023 12:55
Data opublikowania: czwartek, 6 kwi 2023 12:55
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 120 razy