Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej OGRÓDEK o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 427, 428, 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz

WIG.6220.3.25.2021.DGA                                                                                                               
 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 36, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2022 r., poz. 2000 ze zm. dalej k.p.a)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zawiadamiam iż, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej OGRÓDEK o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 427, 428, 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz nie zostanie rozpatrzone 
w terminie.
Nowy termin rozpatrzenia sprawy ustala się do 30.06.2023 r.
Zmiana terminu spowodowana jest faktem iż, w dniu 28.02.2023 r. do tut. organu wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.4221.97.2021.BG.7 
o przedłużeniu terminu na zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie do dnia 28.04.2023 r. z uwagi na przedłożenie uzupełnienia raportu o  oddziaływaniu na środowisko dla w/w inwestycji oraz trwającą analizę dokumentacji.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz. 
Jednocześnie informuję, iż w przypadku bezczynności organu lub przewlekłości postępowania stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za moim pośrednictwem. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie. Organ rozpatruje ponaglenie w terminie 7 dni (art. 37 k.p.a.).
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Klusy oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu. 
Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 


Sprawę prowadzi: D. Gawrych, tel. 87/3070961 lub 880 780 660

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 06.03.2023 r.

 

(-) Zastępca Burmistrza Orzysza

Beata Jażdżewska
 

Data powstania: poniedziałek, 6 mar 2023 15:53
Data opublikowania: poniedziałek, 6 mar 2023 15:55
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 111 razy