Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Podanie informacji do publicznej wiadomości

Burmistrz Orzysza w dniu 21.11.2022 r. wydał Decyzję Nr 2/22 znak WIG.6733.4.2022.DGA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu w km 5+142 drogi powiatowej nr 1865N koło miejscowości Klusy na części działek o numerach ewidencyjnych 210, 396, obręb geodezyjny 16-Ogródek, gm. Orzysz.

WIG.6733.4.17.2022.DGA                                                                           

 

Podanie informacji do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.);
informuję, że:

• Burmistrz Orzysza w dniu 21.11.2022 r. wydał Decyzję Nr 2/22 znak WIG.6733.4.2022.DGA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu w km 5+142 drogi powiatowej nr 1865N koło miejscowości Klusy na części działek o numerach ewidencyjnych 210, 396, obręb geodezyjny 16-Ogródek, gm. Orzysz. Dla przedmiotowej inwestycji w dniu 19.07.2022 r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak WIG.6220.4.7.2022.DGA bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
• Ww. decyzja oraz dokumentacja sprawy znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 213 w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.
• Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu.
Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Klusy oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu. 

 

Sprawę prowadzi: D. Gawrych, tel. 87/3070961

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 21.11.2022 r.

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

 

 

Treść decyzji:  


Inwestor:
Powiat Piski – Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
ul. Czerniawskiego 6
12-200 Pisz

Pełnomocnik:

     

DECYZJA Nr 2/22
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust.2 pkt. 1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) i art. 104 kpa § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.08.2022 r. Pełnomocnika Powiatu Piskiego – Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, ul. Czerniawskiego 6, 12-200 Pisz;
 
U S T A L A M
lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na przebudowie mostu w km 5+142 drogi powiatowej nr 1865N koło miejscowości Klusy na części działek o numerach ewidencyjnych 210, 396, obręb geodezyjny 16-Ogródek, gm. Orzysz.

1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji 
Wykonywanie robót budowlanych na drogach publicznych. Inwestycja stanowi cel publiczny w rozumieniu przepisu art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).
1.1. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.
Przebudowa mostu w km 5+142 drogi powiatowej nr 1865N koło miejscowości Klusy na części działek o numerach ewidencyjnych 210, 396, obręb geodezyjny 16-Ogródek, gm. Orzysz.
a) Zakres robót budowlanych planowanej inwestycji:
 częściowa rozbiórka istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1865N.
 wykonanie obiektu inżynieryjnego z wykorzystaniem stalowych konstrukcji z blach falistych.
 przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1865N na długości około 30 m.
b) Parametry techniczne:
 powierzchnia projektowanego mostu – przepustu: od 55 m2 do 65 m2.
 długość projektowanego mostu – przepustu: od 15 do 18 m.
 szerokość projektowanego mostu – przepustu: od 3 m do 3,8 m.
 wysokość projektowanego mostu – przepustu: od 2,5 m do 3 m.
 powierzchnia nowej nawierzchni bitumicznej 180 m2.
 powierzchnia poboczy: 90 m2.
 długość barier energochłonnych: 2 x 48 m.
2. Warunki i szczególne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych.

2.1 Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
 Nie dotyczy.
2.2 Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.
a) W zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)
b) W zakresie ochrony przyrody mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.) oraz przepisy obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. 
c) Teren inwestycji znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich, na obszarze, którego obowiązują przepisy Rozporządzenia Nr 152 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich (Dz. Urz. Woj. W-M z 2008r. Nr 179, poz. 2637).
d) Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z późn.zm.) w związku z § 3 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia.
e) Dla przedmiotowej inwestycji Burmistrz Orzysza wydał decyzję (znak : WIG.6220.4.7.2022.DGA) z dnia 19.07.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w której orzekł o braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko oraz wskazał Wnioskodawcy konieczność podjęcia szeregu działań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, do których jest zobowiązany.
2.3 Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
 W granicach terenu inwestycji nie znajdują się obiekty objęte prawnymi formami ochrony zabytków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 840). W przypadku odnalezienia obiektów historycznych lub obiektów archeologicznych należy je zachować i zgłosić do Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a w przypadku, gdy jest to niemożliwe do Burmistrza Orzysza.
2.4 Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej.
 W przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy. Całość kosztów związanych z przebudową i zabezpieczeniem istniejących urządzeń i sieci ponosi inwestor. Uzyskanie warunków technicznych od dysponenta sieci nastąpi na etapie projektu budowlanego.
2.5 Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.
 Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące ochrony interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego. Inwestor powinien przy wykonywaniu swojego prawa powstrzymać się od działań polegających na pozbawieniu kogokolwiek dostępu do drogi publicznej.
2.6 Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.
  Teren objęty wnioskiem nie jest: obszarem górniczym, terenem górniczym, obszarem narażonym na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych. 
Teren inwestycji nie znajduje się obszarze głównego zbiornika wód podziemnych ani w zasięgu udokumentowanych złóż kopalin.
2.7 Pozostałe warunki wynikające z przepisów odrębnych.
a) Realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi.
b) Projekt zagospodarowania terenu należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali dostosowanej do wielkości i charakteru inwestycji.   
c) W sprawach nieustalonych w treści niniejszej decyzji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn.zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 z późn.zm.), ustawy Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn.zm.) oraz przepisy obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw.
d) Podczas realizacji inwestycji należy przestrzegać   stosownych przepisów odrębnych warunkujących minimalne odległości obiektów budowlanych od:
- wszelkich sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
- budowli związanych z sieciami infrastruktury technicznej,
- cmentarzy w zakresie ochrony sanitarnej,
- innych obiektów mogących mieć wpływ na ich lokalizację w szczególności przepisów dotyczących minimalnych odległości od lasów. 
e) Teren objęty inwestycją nie obejmuje gruntów chronionych na podstawie ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1326 z późn.zm.). 
f) Przedmiotowa inwestycja podlega uzyskaniu pozwolenia wodno - prawnego, stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne (tj. Dz. U. 2021 poz. 2233 z późn.zm.).
g) Przedmiotowa decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego rozpatruje inwestycję w ujęciu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, czyli w zakresie urbanistyki i ładu przestrzennego, nie zaś prawa budowlanego i przepisów wykonawczych do niego. Wobec powyższego zgodność planowanej inwestycji określonej w projekcie budowlanym z przepisami prawa budowlanego stwierdzi organ właściwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęcia zgłoszenia.
3. Teren inwestycji.
 Teren inwestycji stanowią części działek o numerach ewidencyjnych 210, 396, obręb geodezyjny 16-Ogródek, gm. Orzysz, zgodnie z linią rozgraniczającą teren inwestycji na załączniku graficznym.

UZASADNIENIE

Pan Janusz Grasiński, Projektowanie i Nadzory „Remost” inż. Janusz Grasiński, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 16, 12-100 Szczytno, Pełnomocnik Powiatu Piskiego – Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, ul. Czerniawskiego 6, 12-200 Pisz, złożył wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie mostu w km 5+142 drogi powiatowej nr 1865N koło miejscowości Klusy, na części działek o numerach ewidencyjnych 210, 396, obręb geodezyjny 16-Ogródek, gm. Orzysz.
Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzona analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu objętego wnioskiem i wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, wykazała możliwość ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie ze złożonym w dniu 24.08.2022 r. wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, inwestycja obejmuje obszar o powierzchni ok. 0,0483 ha. Teren inwestycji obejmuje części działek ewidencyjnych nr 210, 396, obręb geodezyjny 16-Ogródek, gm. Orzysz. W toku analizy ustalono, iż części działek ewidencyjnych wchodzące w teren inwestycji stanowią własność Skarbu Państwa oraz Powiatu Piskiego w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Piszu. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, w skład działek ewidencyjnych, których części stanowią teren inwestycji wchodzą:
dla działki ewidencyjnej nr 396 – dr;
dla działki ewidencyjnej nr 210 – Wp.
Działki ewidencyjne stanowiące teren inwestycji stanowią część drogi powiatowej nr 1865N oraz grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi – ciek: dopływ z Jez. Druglin. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się niezabudowane grunty rolne, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, ciek: dopływ z Jez. Druglin, dalsze odcinki drogi powiatowej nr 1865N oraz Jezioro Kraksztyn. Z terenem inwestycji bezpośrednio sąsiaduje obszar obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ogródek, gmina Orzysz, przyjętego Uchwałą nr XXXVII/575/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 października 2005 r. W toku analizy stan prawny nieruchomości, ustalono na podstawie ewidencji gruntów i budynków. Stan zagospodarowania w terenie ustalono podczas wizji terenowej dokonanej przez wykonującego analizę.
a) Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
b) Wnioskowana inwestycja stanowi zmianę zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów art. 50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
c) W trakcie przeprowadzonego postępowania administracyjnego dokonano analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy tj.:
- warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych,
- stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.
d) Autorem projektu decyzji jest mgr inż. Michał Romański - Pracownia urbanistyczna – „Planowanie Przestrzenne i Obsługa Nieruchomości ESPRIT” - spełniający warunek, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 50 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.).
e) Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji przedłożono do uzgodnienia z:
• Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko - w zakresie urządzeń melioracyjnych - zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „W przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane.”
• Starostwem Powiatowym w Piszu – w zakresie ochrony gruntów rolnych – - zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „W przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane.”
• Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie - w zakresie obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody - zgodnie z art. 53 ust. 5c ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „Niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie decyzji.”
• Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Białymstoku, ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok - w zakresie przedmiotowej inwestycji – 
Odmowa uzgodnienia (postanowienie znak BI.RPP.437.460.2022 z dnia 20.09.2022 r.) projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu w km 5+142 drogi powiatowej nr 1865N koło miejscowości Klusy na działkach o numerach ewidencyjnych 210 i 396 położonych w obrębie geodezyjnym Ogródek, gmina Orzysz. Po ponownym przesłaniu poprawionego projektu decyzji w zakresie zapisu o obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w terminie 14 dni nie wniesiono uwag zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „W przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane.”
• Powiatowym Zarządem Dróg w Piszu – w zakresie przylegania do pasa drogowego - postanowienie z dnia 20.09.2022 r. znak: PZD.4002.145.2022.CI – uzgodnienie pozytywne w zakresie drogi powiatowej nr 1865 N.
f) Zgodnie z art. 53 ust. 5e ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji przedłożono do zaopiniowania:
• operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Biuro w Bydgoszczy – w ustawowym terminie nie wniesiono uwag.
• operatorowi systemu gazowego – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie – w ustawowym terminie nie wniesiono uwag.

Pouczenie

Wnioskodawcy, który nie uzyska prawa dysponowania terenem na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.  Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.
Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia żądania, o którym mowa w art. 51 ust. 2e ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503).

 

 


(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 21 lis 2022 12:20
Data opublikowania: poniedziałek, 21 lis 2022 12:28
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 40 razy