Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania

Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 dalej k.p.a.) w związku  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm. dalej ooś); zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 16/4, 18/5, 141, 180, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz wydane zostało postanowienie z dnia 12.10.2022 r. znak: WIG.6220.3.23.2022.DGA o zawieszeniu przedmiotowego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wskazanego przedsięwzięcia do czasu przedłożen a raportu oddziaływania na środowisko.

Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz w godzinach pracy Urzędu (pokój 213).

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie (zgodnie z art. 63 ust. 6 ustawy dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.).

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Szwejkówko, Grzegorze, Gaudynki, Nowe Guty oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu. Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: czwartek, 13 paź 2022 13:39
Data opublikowania: czwartek, 13 paź 2022 13:41
Data przejścia do archiwum: środa, 2 lis 2022 10:26
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 59 razy