Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 16/4, 18/5, 141, 180, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

WIG.6220.3.21.2022.DGA                                                                                                                               


ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 dalej k.p.a.) w związku  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm. dalej ooś);

zawiadamiam

że w dniu 29.08.2022 r. zostało wydane postanowienie znak WIG.6220.3.20.2022.DGA stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 16/4, 18/5, 141, 180, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.
Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Orzysza, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Przed wydaniem przedmiotowego postanowienia uzyskano opinię:
• Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu Opinią Sanitarną z dnia 13.05.2022 r. znak: ZNS.9022.4.15.2022 stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
• Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku opinią znak: BI.ZZŚ.3.4360.88.2022.AS nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla w/w przedsięwzięcia.
• Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem znak: WOOŚ.4220.266.2022.KT.3 z dnia 06.06.2022 r. wyraził opinię iż, dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz w godzinach pracy Urzędu (pokój 213) w terminie 14 dni od dnia upublicznienia obwieszczenia. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Szwejkówko, Grzegorze, Gaudynki, Nowe Guty oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu. Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 


Sprawę prowadzi: D. Gawrych, tel. 87/3070961

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 30.08.2022 r.

 


(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 30 sie 2022 10:25
Data opublikowania: wtorek, 30 sie 2022 10:27
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 58 razy