Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie/zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

WIG.6220.5.56.2021.DGA                                                                                      

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Działając zgodnie z art. 10 § 1, 49 oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm. dalej ooś);
 
zawiadamiam

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz. Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte w dniu 09.11.2021 r.  na wniosek VRS 9 Sp. z o.o. ul. Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Michała Denis.
Stosownie do przepisu art. 10 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego  i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Jednocześnie informuję iż, w toku przedmiotowego postępowania wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 01.06.2022 r. znak WOOŚ.4221.12.2022.KT.4 uzgadniające realizację w/w przedsięwzięcia. W dniu 21.02.2022 r. wpłynęła do tut. Organu pozytywna opinia sanitarna znak ZNS.9022.4.5.2022 w zakresie sanitarno-higienicznym 
i zdrowotnym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz w pokoju 213 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia/obwieszczenia.
Jednocześnie informuję, że z uwagi na konieczność przeanalizowania całości zebranego materiału dowodowego, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie nastąpi w terminie określonym 
w zawiadomieniu – obwieszczeniu z dnia 16.05.2022 r.  znak WIG.6220.5.45.2021.DGA. Wobec powyższego, działając na podstawie art. 36 § 1 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 16 sierpnia 2022 r. W przypadku bezczynności organu lub przewlekłości postępowania stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za moim pośrednictwem. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.  Organ rozpatruje ponaglenie w terminie 7 dni (art. 37 k.p.a.). 
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Szwejkówko, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Grzegorze oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu. 
Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 


Sprawę prowadzi: D. Gawrych, tel. 87/3070961

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 15.07.2022 r.

 


(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 15 lip 2022 13:00
Data opublikowania: piątek, 15 lip 2022 13:03
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 161 razy