Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

w sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.


ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 735 ze zm. dalej k.p.a)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), zawiadamiam strony 
iż, w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz 
o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w dniu 11.05.2022 r. pismem znak WOOŚ.4221.12.2022.KT.3 wezwał ponownie do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia informacji zawartych w Raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz piśmie z 13.04.2022 r. stanowiącym uzupełnienie do raportu ooś w terminie do 10.06.2022 r.
Jednocześnie informuję iż, przedmiotowe postępowanie nie zostanie rozpatrzone w terminie.
Nowy termin rozpatrzenia sprawy ustala się do 29.07.2022 r.
W przypadku bezczynności organu lub przewlekłości postępowania stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za moim pośrednictwem. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.  Organ rozpatruje ponaglenie w terminie 7 dni (art. 37 k.p.a.). 
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz. 
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Szwejkówko, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Grzegorze oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu. 
Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, 
w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Sprawę prowadzi: D. Gawrych, tel. 87/3070961

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 17.05.2022 r.

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

 

 

Data powstania: wtorek, 17 maj 2022 08:03
Data opublikowania: wtorek, 17 maj 2022 08:08
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 30 razy