Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

w sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

WIG.6220.5.37.2021.DGA                                                                                                                      
 

OBWIESZCZENIE
o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

Burmistrz Orzysza na podstawie art. 33 ust 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm. dalej „UUOŚ” );

zawiadamia

iż, w ramach prowadzonej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz dostępne jest uzupełnienie złożone przez Wnioskodawcę informacji zawartych w Raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko w związku 
z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 21.03.2022 r. znak WOOŚ.4221.12.2022.KT.2.
Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy UUOŚ, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa 
w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy m.in. wnioskiem, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz jego uzupełnieniem, pozytywną opinią sanitarną w zakresie sanitarno-higienicznym i zdrowotnym wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz, w godzinach pracy Urzędu. 
Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz, w godzinach pracy Urzędu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (na adres um@orzysz.pl) w terminie określonym 
w obwieszczeniu Burmistrza Orzysza z dnia 05.04.2022 r. znak WIG.6220.5.34.2021.DGA. 
Na podstawie art. 35 ww. ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Orzysza przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz w miejscu planowanej inwestycji na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Szwejkówko, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Grzegorze oraz na Tablicy Ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu. 


Sprawę prowadzi: D. Gawrych, tel. 87/3070961

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 21.04.2022 r.

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

 

Data powstania: czwartek, 21 kwi 2022 15:06
Data opublikowania: czwartek, 21 kwi 2022 15:08
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 31 razy