Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia zlokalizowaną w części południowej działek o nr ewidencyjnych 404 i 405, obręb Ogródek, gmina Orzysz.

WIG.6220.2.17.2021.DGA   
                                                                      
OBWIESZCZENIE
o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

Burmistrz Orzysza na podstawie art. 33 ust 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm. dalej „UUOŚ” );

zawiadamia

iż, w ramach prowadzonej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia zlokalizowaną w części południowej działek 
o nr ewidencyjnych 404 i 405, obręb Ogródek, gmina Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie” dostępne jest postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Olsztynie z dnia 30.03.2022 r. znak WOOŚ.4221.17.2022.SCH uzgadniające realizację w/w przedsięwzięcia.
Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy UUOŚ, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa 
w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy m.in. wnioskiem, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 30.03.2022 r. znak WOOŚ.4221.17.2022.SCH w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz, w godzinach pracy Urzędu. 
Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz, w godzinach pracy Urzędu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (na adres um@orzysz.pl) w terminie określonym  w obwieszczeniu Burmistrza Orzysza z dnia 21.03.2022 r. znak WIG.6220.2.16.2021.DGA. 
Na podstawie art. 35 ww. ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Orzysza przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz w miejscu planowanej inwestycji na Tablicy Ogłoszeń miejscowości Klusy.

 

 

Sprawę prowadzi: D. Gawrych, tel. 87/3070961

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 06.04.2022 r.

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

 

Data powstania: środa, 6 kwi 2022 08:02
Data opublikowania: środa, 6 kwi 2022 08:28
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 200 razy