Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OB W I E S Z C Z E N I E o wydanej decyzji

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak WIG.6220.4.8.2021.DGA bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” przewidzianego do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 151 położonej w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

WIG.6220.4.9.2021.DGA                                                                           

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI


Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. dalej kpa)  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 2373 ze zm.);

zawiadamiam strony postępowania

o wydanej w dniu 11.01.2022 r. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WIG.6220.4.8.2021.DGA bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” przewidzianego do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 151 położonej w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.
Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 213 w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Grzegorze oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu. 
Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Sprawę prowadzi: D. Gawrych, tel. 87/3070961

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 17.01.2022 r.

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

 

Data powstania: poniedziałek, 17 sty 2022 12:52
Data opublikowania: poniedziałek, 17 sty 2022 12:55
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 37 razy