Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunakch zabudowy.

Decyzja Nr 48/21 znak WIG.6730.60.2021.DGA o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działki ewidencyjnej nr 87/4, obręb geodezyjny 14-Nowe Guty, gm. Orzysz.

WIG.6730.60.8.2021.DGA                                  

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 60 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), w związku z art. 49a ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania, iż w dniu 10.12.2021 r. została wydana Decyzja Nr 48/21 znak WIG.6730.60.2021.DGA o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działki ewidencyjnej nr 87/4, obręb geodezyjny 14-Nowe Guty, gm. Orzysz.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji, a także z aktami przedmiotowej sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz, w pokoju nr 213, w godzinach pracy Urzędu.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja lub ww. postanowienie nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego). 

Sprawę prowadzi: D. Gawrych, tel. 87/3070961 lub 880 780 660


Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 13.12.2021 r.

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 13 gru 2021 07:37
Data opublikowania: poniedziałek, 13 gru 2021 07:40
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 sty 2022 08:29
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 87 razy