Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie.

w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego” planowanego na działce nr 87/4 położonej w obrębie Nowe Guty, gmina Orzysz.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 36 oraz art. 49a ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadamiam strony postępowania, iż postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego” planowanego na działce nr 87/4 położonej w obrębie Nowe Guty, gmina Orzysz nie zostanie rozpatrzone w terminie. Nowy termin rozpatrzenia sprawy ustala się do 20.08.2021 r.
Zmiana terminu spowodowana jest faktem iż, tut. organ otrzymał w dniu 01.07.2021 r. odmowę uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy z Starostwa Powiatowego w Piszu. Na postanowienie przysługuje Wnioskodawcy prawo wniesienia zażalenia.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz, w pokoju nr 213, w godzinach pracy Urzędu.
Jednocześnie informuję, iż w przypadku bezczynności organu lub przewlekłości postępowania stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za moim pośrednictwem. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie. Organ rozpatruje ponaglenie w terminie 7 dni (art. 37 k.p.a.). 
Ponadto informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron w związku z powyższym na podstawie art. 49a ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego do zawiadamiania stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej będzie stosowana forma publicznego obwieszczenia.
Obwieszczenia w przedmiotowej sprawie będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.orzysz.pl w zakładce ogłoszenia, oraz będą wywieszone na Tablicy Ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Orzyszu przy ulicy Rynek 3, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Nowe Guty.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 13.07.2021 r. 

Sprawę prowadzi: D. Gawrych, tel. 87/3070961 lub 880 780 660


(-) Zastępca Burmistrza Orzysza

Beata Jażdżewska

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 13 lip 2021 15:11
Data opublikowania: wtorek, 13 lip 2021 15:14
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 sie 2021 10:21
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 185 razy