Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunakch zabudowy.

W sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie pomostu rekreacyjnego w kształcie litery L” planowanego na części działki nr 160/3 położonej w obrębie Strzelniki, gmina Orzysz na wysokości działki nr 355/22 położonej w obrębie Skomack Wielki, gmina Stare Juchy.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 60 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 741 t.j.), w związku z art. 49a ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 t.j.), zawiadamiam strony postępowania, iż w dniu 21.05.2021 r. została wydana decyzja Nr 16/21 znak WIG.6730.19.2021.DGA w sprawie ustalenia warunków zabudowy, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie pomostu rekreacyjnego w kształcie litery L” planowanego na części działki nr 160/3 położonej w obrębie Strzelniki, gmina Orzysz na wysokości działki nr 355/22 położonej w obrębie Skomack Wielki, gmina Stare Juchy.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji, a także z aktami przedmiotowej sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz, w pokoju nr 213, w godzinach pracy Urzędu.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja lub ww. postanowienie nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego). 
Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 21.05.2021 r. 


Sprawę prowadzi: D. Gawrych, tel. 87/3070961 lub 880 780 660

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 21 maj 2021 15:29
Data opublikowania: piątek, 21 maj 2021 15:32
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 cze 2021 12:44
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 106 razy