Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Działając zgodnie z art. 49 oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. dalej k.p.a.) z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm. dalej ooś);

                                                       zawiadamiam

o wpływie do tut. Organu pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 11.12.2020 r. znak WOOŚ.4220.615.2020.MG.1 w sprawie uzupełnienia dokumentacji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie systemu ciepłowniczego Orzysza poprzez budowę kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy o mocy nominalnej rozumianej jako ilość energii wprowadzanej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy nominalnym obciążeniu kotłów wynoszącym 12MW”, 
o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz oświadczenie wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. 
o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Jednocześnie informuję iż, przedmiotowe uzupełnienie zostało wysłane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz. Zgodnie z Komunikatem Burmistrza Orzysza z dnia 23 października 2020 roku dla Mieszkańców Gminy Orzysz od dnia 26 października 2020 r. wprowadzono ograniczenia w bezpośredniej obsłudze klientów Urzędu Miejskiego w Orzyszu w związku 
z powyższym wgląd do akt postępowania administracyjnego nie będzie możliwy w tym okresie. Osoby, które chcą uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie tego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną (numer tel. 87 30 70 960 lub pocztą elektroniczną pod adresem um@orzysz.pl). 
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl. 

(-)

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

 

Data powstania: czwartek, 17 gru 2020 10:32
Data opublikowania: czwartek, 17 gru 2020 10:35
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 sty 2021 15:02
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 180 razy