Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

„Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Orzysz oraz ich utrzymanie, sterylizacja i kastracja w 2021 r.”

Zamówienie nie jest objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). Zamówienie przygotowano na podstawie Zarządzenia Nr 121/2014  Burmistrza Orzysza z dnia 5 maja 2014r. w sprawie zamówień publicznych zmienionego zarządzeniem Nr 133/2016 z dnia 10.05.2016r., Zarządzeniem Nr 330/2016 z dnia 30.11.2016r., Zarządzeniem Nr 34/2017 z dnia 07.02.2017r. oraz Zarządzeniem Nr 12/12/2017 z dnia 19.12.2017r.

Burmistrz Orzysza zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług pn. „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Orzysz oraz ich utrzymanie, sterylizacja i kastracja w 2021 r.
Pracownicy prowadzący sprawę:
Naczelnik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania i Ochrony Środowiska: 
Katarzyna Owczarek: tel. 600 902 890, e-mail:  katarzyna.owczarek@um.orzysz.pl
Kontakt w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30-15.30.
I. Przedmiotem zamówienia jest: 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pn. „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Orzysz i utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
W zakresie usługi są zadania :
1) przetransportowanie i przyjęcie do schroniska na własny koszt  na podstawie protokołu przekazania, psów wyłapanych z terenu gminy Orzysz, przebywających w Przedsiębiorstwie Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt Anna Maria Krajewska-Kuncewicz Bystry 26, 11-500 Giżycko w ilości około 20 sztuk;
2) wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu gminy Orzysz i przewożenie ich do schroniska a w przypadkach koniecznych do zakładu weterynaryjnego w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od chwili zgłoszenia; zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998 r. Nr 116  poz. 753) po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym;
3) w wypadkach szczególnych (pogryzienie, podejrzenie o wściekliznę, zagrożenie bezpieczeństwa osób) odławianie i dostarczenie takiego psa do lekarza weterynarii w celu poddania obserwacji w czasie maksymalnie 5 godzin od otrzymania zawiadomienia; 
4) dozór i utrzymywanie w humanitarnych warunkach bezdomnych psów z terenu gminy Orzysz w schronisku, w szczególności: karmienie, pojenie, godne traktowanie oraz utrzymanie odpowiednich warunków bytowania;
5) prowadzenie obserwacji przyjętych psów w okresie kwarantanny;
6) kompleksowa opieka weterynaryjna;
7) wykonywanie szczepień psów zgodnie z obowiązującymi przepisami weterynaryjnym;
8) wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji wszystkich psów przyjętych do schroniska, w przypadku szczeniąt: kastracja po osiągnięciu 3-go miesiąca życia, natomiast sterylizacja po osiągnięciu 6-go miesiąca życia;
9) prowadzenie elektronicznej identyfikacji psów przyjmowanych do schroniska; 
10) prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych psów;
11) wszczepienie elektronicznych identyfikatorów "czipów", (w przypadku szczeniąt po ukończeniu 3-go miesiąca życia), 
12) usypianie ślepych miotów; 
13) wykonawca w miarę możliwości we współpracy ze szkołami, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną i opieką nad zwierzętami oraz wolontariuszami będzie promować  prawidłowe postawy i zachowania człowieka w stosunku do zwierząt poprzez prowadzenie prelekcji w szkołach, akcji plakatowych oraz umożliwi wycieczkom szkolnym odwiedzanie schroniska;
14) wykonawca w godzinach funkcjonowania schroniska, określonych w regulaminie schroniska, umożliwi osobom fizycznym adopcję przetrzymywanych tam psów;
15) wykonawca we współpracy ze szkołami, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną i opieką nad zwierzętami oraz wolontariuszami będzie promować  prawidłowe postawy i zachowania człowieka w stosunku do zwierząt poprzez prowadzenie prelekcji w szkołach, akcji plakatowych oraz umożliwi wycieczkom szkolnym odwiedzanie schroniska;
16) do adopcji mogą być wydawane zwierzęta tylko zaczipowane i wysterylizowane/wykastrowane oraz zaszczepione, posiadające wypełnione dokumenty określone w Regulaminie schroniska uzgodnionym z Zamawiającym, z aktualną książeczką zdrowia;
17) przekazywanie do adopcji szczeniąt do 3-ego miesiąca życia bez czipowania i zabiegów kastracji/sterylizacji może odbywać się tylko po wcześniejszej pozytywnej decyzji lekarza weterynarii;
18) w przypadku, gdy zwierzę zostanie adoptowane, a nie zostało poddane zabiegowi kastracji bądź sterylizacji (dotyczy to młodych, które nie osiągnęły dojrzałości płciowej) Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia w umowie adopcyjnej zapisu o konieczności sterylizacji/kastracji w ściśle określonym terminie. Zabieg może być bezpłatny i wówczas może być wykonany tylko przez lekarza weterynarii bądź lecznicę wykonującą zabiegi dla wykonawcy;
19) wykonawca nie będzie pobierał od nowych opiekunów opłat za przyjęcie psa do adopcji;
20) wykonawca będzie przekazywał niezwłocznie zamawiającemu zdjęcie odłowionego psa w danym miesiącu w formie elektronicznej;
21) wyłapywanie bezdomnych psów będzie następowało w terminie określonym w pkt 2) i 3), po telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu przez pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu, którzy wskażą wykonawcy lokalizację bezdomnego psa;
22) zapewnienie całodobowego kontaktu pod numerem telefonu......................................., adresem maila............................................................................
2. Szacunkowa ilość bezdomnych psów do odłowienia z terenu Gminy Orzysz będzie nie wyższa niż 20 sztuk (odłowione w okresie od 01.12.2019 r. do 30.11.2020 r.) 
Szacunkowa ilość psów przebywających w schronisku w ciągu miesiąca, będzie nie wyższa niż 25 sztuk (przebywające w okresie od 01.12.2019 r. do 30.11.2020 r.). . 
Szacunkowa ilość szczeniąt przebywających w schronisku, będzie nie wyższa niż 2 sztuki (przebywające w okresie od 01.12.2019 r. do 30.11.2020 r. przez trzy miesiące). 
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
II. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
III. Wymagania szczególne:
1. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy – wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia. 
2. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 
3. Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają aktualne zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 2020 r.,  poz. 1439),
b) posiadają aktualną decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii na prowadzenie działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej oraz nadaniu Wykonawcy numeru identyfikacyjnego zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 2 ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421),
c) złoży oświadczenie, że nie jest w stanie upadłości i nie toczy się przeciwko niemu postepowanie administracyjne w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. 
V. Kryteria oceny oferty: 
1. Kryteria wyboru ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: 
cena - 100 %
Oferta, która przedstawi najkorzystniejszą cenę ryczałtową za jeden miesiąc pobytu psów w schronisku  zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
5. W okresie ważności oferty (związania ofertą) ceny jednostkowe ulegną zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, o wartość wynikającą z różnicy stawek VAT.
6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
VI. Termin złożenia oferty i wymagania:
Koperta /opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres jn. i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Orzysz oraz  ich  utrzymanie,  sterylizacja  i  kastracja  w  2021 r.”
Oferty należy składać do dnia: 22 grudnia 2020 r. do godz. 15:30 w punkcie Obsługi Interesanta (pok. nr 004 parter) w siedzibie zamawiającego Gmina Orzysz, ul. Rynek 3, 12-250  Orzysz   (decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego) lub osobiście lub za pośrednictwem poczty. Można również złożyć ofertę za pośrednictwem poczty elektronicznej  e-mail na adres – um@orzysz.pl. 
VII. Wymagane oświadczenia i załączniki
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 1, 
2) wzór umowy zaparafowany na każdej ze stron – załącznik nr 2
3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne,
4) oświadczenie, że nie jest w stanie upadłości i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
5) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem:  
a) aktualne zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 2020 r.,  poz. 1439),
b) aktualna decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii na prowadzenie działalności 
w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego 
w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej oraz nadaniu Wykonawcy numeru identyfikacyjnego zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 2 ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421). 
VIII. Wybór oferty, podpisanie umowy:
1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
2. Zamawiający przedłoży wybranemu Wykonawcy projekt Umowy w terminie 7 dni od poinformowania go o wyborze oferty. Zawarcie Umowy powinno nastąpić w okresie związania ofertą. 
3. Zamawiający może zrezygnować z zawarcia umowy i zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej złożonej oferty, powtórzenia zapytania, odstąpienia od realizacji zamówienia i unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie.
4. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty. 
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

(-) Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 16 gru 2020 11:15
Data opublikowania: środa, 16 gru 2020 12:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 gru 2020 09:55
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 218 razy