Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wiadomości uaktualnione

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 28 listopada 2023

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 listopada 2023

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 listopada 2023

Wiadomości

Ogłoszenie Burmistrza Orzysza z dnia 15 listopada 2023 r. o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dodano zarządzenie o zmianie terminu przeprowadzenia II etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej z dnia 6 grudnia na dzień 30 listopada 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 listopada 2023

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr LIX/433/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LIX/433/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LIX/432/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LIX/432/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LIX/431/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LIX/431/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LXI/457/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LXI/457/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIX/430/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2023r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Miejsko – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LXI/458/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LXI/458/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie: „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Orzysz” - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LXIII/470/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 maja 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LXIII/470/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LXIV/475/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 czerwca 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LXIV/475/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Okartowo w sąsiedztwie Jezior Tyrkło oraz Śniardwy, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LXIV/478/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 czerwca 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LXIV/478/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie: określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LXV/499/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LXV/499/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie: określenia innych sposobów udokumentowania wykonywania obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych na terenie gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LXV/490/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LXV/490/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/241/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 24 lutego 2021 r. zmienionej Uchwałą nr LX/438/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Orzysz, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Orzysz, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLI/293/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLI/293/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLI/293/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLI/293/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXVII/273/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2021 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXVII/273/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Okartowo w sąsiedztwie Jezior Tyrkło oraz Śniardwy, gmina Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LII/390/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 10 listopada 2010 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LII/390/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XX/140/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XX/140/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Orzyszu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LVIII/427/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 18 stycznia 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LVIII/427/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Orzyszu” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 listopada 2023

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr LXV/505/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LXV/505/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie: zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas cyklicznego wydarzenia pod nazwą "Sąsiedzkie Wyprzedaże" organizowanej na terenie targowiska gminnego przy ul. Mazurskiej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 października 2023

Wiadomości

Interpelacja Radnego Adama Myka

Edycja wiadomości Interpelacja Radnego Adama Myka - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 października 2023

Wiadomości

Interpelacja Radnego Adama Myka

Edycja wiadomości Interpelacja Radnego Adama Myka - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnego Adama Myka

Edycja wiadomości Interpelacja Radnego Adama Myka - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie Radnego Krzysztofa Grądzkiego

Edycja wiadomości Zapytanie Radnego Krzysztofa Grądzkiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 października 2023

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Zaświadczenie potwierdzające dane z Ewidencji Działalności Gospodarczej

Edycja wiadomości Zaświadczenie potwierdzające dane z Ewidencji Działalności Gospodarczej - [Wszystkie zmiany]

Zmiana treści licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Edycja wiadomości Zmiana treści licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Edycja wiadomości Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - [Wszystkie zmiany]

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Edycja wiadomości Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką - [Wszystkie zmiany]

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Edycja wiadomości Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja Działalności Gospodarczej

Edycja wiadomości Rejestracja Działalności Gospodarczej - [Wszystkie zmiany]

DECYZJA O UMORZENIE, ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKU, ZALEGŁOŚCI OD ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

Edycja wiadomości DECYZJA O UMORZENIE, ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKU, ZALEGŁOŚCI OD ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH - [Wszystkie zmiany]

ZŁOŻENIE DEKLARACJI I INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO

Edycja wiadomości ZŁOŻENIE DEKLARACJI I INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO - [Wszystkie zmiany]

piątek, 06 października 2023

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 września 2023

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr LXV/505/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LXV/505/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie: zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas cyklicznego wydarzenia pod nazwą "Sąsiedzkie Wyprzedaże" organizowanej na terenie targowiska gminnego przy ul. Mazurskiej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 września 2023

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 września 2023

Wiadomości

Wybory ławników kadencja 2024-2027

Edycja wiadomości Wybory ławników kadencja 2024-2027 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 września 2023

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 września 2023

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 września 2023

Wiadomości

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 września 2023

Wiadomości

Sołtys Mariola Młynarczyk

Edycja wiadomości Sołtys Mariola Młynarczyk - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 sierpnia 2023

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 sierpnia 2023

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 sierpnia 2023

Wiadomości

Halina Mikucka - Zastępca Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Orzyszu

Edycja wiadomości Halina Mikucka - Zastępca Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy oraz Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 sierpnia 2023

Wiadomości

XXI Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu 26 marca 2020 r.

Edycja wiadomości XXI Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu 26 marca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 sierpnia 2023

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 lipca 2023

Wiadomości

Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

Edycja wiadomości Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie Radnej Wioletty Kiewlak

Edycja wiadomości Zapytanie Radnej Wioletty Kiewlak - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

Edycja wiadomości Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

Edycja wiadomości Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie Radnej Wioletty Kiewlak

Edycja wiadomości Zapytanie Radnej Wioletty Kiewlak - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

Edycja wiadomości Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 lipca 2023

Wiadomości

Interpelacja Radnego Edwarda Majewskiego

Edycja wiadomości Interpelacja Radnego Edwarda Majewskiego - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

Edycja wiadomości Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 czerwca 2023

Wiadomości

Interpelacja Radnego Krzysztofa Grądzkiego

Edycja wiadomości Interpelacja Radnego Krzysztofa Grądzkiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 01 czerwca 2023

Wiadomości

Wybory ławników kadencja 2024-2027

Edycja wiadomości Wybory ławników kadencja 2024-2027 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 maja 2023

Wiadomości

Sołtys Barbara GOGOŁOWSKA

Edycja wiadomości Sołtys Barbara GOGOŁOWSKA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 kwietnia 2023

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr LX/436/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 20 lutego 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LX/436/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, udzielania bonifikat oraz przyznawania pierwszeństwa w ich nabyciu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXII/241/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 24 lutego 2021 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXII/241/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Orzysz, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Orzysz, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LX/438/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 20 lutego 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LX/438/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/241/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Orzysz, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Orzysz, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr LV/403/22 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2022 r.

Edycja wiadomości Uchwała nr LV/403/22 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie: opłaty targowej - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LX/441/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 20 lutego 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LX/441/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLVI/339/22 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 stycznia 2022 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLVI/339/22 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie: wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenie regulaminu targowiska gminnego. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LX/442/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 20 lutego 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LX/442/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu tego handlu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LX/445/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 20 lutego 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LX/445/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Orzysz na rok 2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LXI/449/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LXI/449/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2023 w gminie Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LXI/450/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LXI/450/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLVII/343/22 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 lutego 2022 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLVII/343/22 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie: ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LXI/451/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LXI/451/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie: ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LXI/451/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LXI/451/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie: ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LXI/452/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LXI/452/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie: określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Orzysz w 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LX/443/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 20 lutego 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LX/443/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie: ustalenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LX/443/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 20 lutego 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LX/443/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie: ustalenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LXI/454/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LXI/454/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LXI/456/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LXI/456/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Orzysz na rok 2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LIX/430/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2023 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LIX/430/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 listopada 2018 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 kwietnia 2023

Wiadomości

Interpelacja Radnego Adama Myka

Edycja wiadomości Interpelacja Radnego Adama Myka - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 kwietnia 2023

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 marca 2023

Wiadomości

Protokół z LI Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2022 r.

Edycja wiadomości Protokół z LI Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian