Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Miejsce załatwienia sprawy

Dokumenty należy złożyć w:
Urzędzie Miejskim w Orzyszu ul.Rynek 3, pokój nr 106 (od pn. do pt. w godz. 7.30-15.30)
lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Orzyszu ul.Rynek 3; 12-250 Orzysz

Wymagane dokumenty

1. Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
2. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, jest zobowiązany do złożenia w terminie do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Orzyszu
Wydział Finansowy
pok nr 106
Do pobrana również na stronie www.bip.orzysz.pl

Opłaty:

Za złożenie oświadczenia nie pobiera się opłat.
OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLENIA:
Wysokość opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w bieżącym roku kalendarzowym obliczana jest na podstawie wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim wskazanych na oświadczeniu o wartości sprzedaży.
Wysokość opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających:
do 4,5% alkoholu oraz piwa
- jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 37. 500 zł – opłata wynosi 525 zł,
- jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 37. 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim.
Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających:
powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
-jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 37. 500 zł – opłata wynosi 525 zł
-jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 37. 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim.
Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających:
powyżej 18% alkoholu
- jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 77. 000 zł – opłata wynosi 2.100 zł
- jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 77. 000 zł – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim.
Opłaty za korzystanie z zezwolenia należy wpłacić na konto UM w Orzyszu 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001do dnia 31 stycznia.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Inne wskazówki, uwagi:

Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały rok kalendarzowy mogą wnieść opłatę jednorazowo w terminie do 31 stycznia lub w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia,
31 maja oraz 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Wartość sprzedaży jest to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe,
z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wartość sprzedaży napojów alkoholowych należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku niezłożenia oświadczenia
o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub niedokonania opłaty w terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w ust. 12 pkt 5, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie
6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
Posiadacz zezwolenia zobowiązany jest w terminach do dnia 01 lutego, 01 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazać przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedni dowód potwierdzający dokonanie opłaty.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 t.j. ze zm.)

Opracował

Elwira Radzikowska - Zadroga - Podinspektor

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Elwira Radzikowska - Zadroga - Podinspektor

Data sporządzenia

piątek, 10 lip 2015 13:31

Data zatwierdzenia

piątek, 10 lip 2015 13:43
Pliki do pobrania:
Data dodania: piątek, 10 lip 2015 13:31
Data upublicznienia: piątek, 10 lip 2015 13:43
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Barbara Konopka
Artykuł był czytany: 1989 razy
Ilość edycji: 1