Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Miejsce załatwienia sprawy

Dokumenty należy złożyć w:
Urząd Miejski w Orzyszu ul. Rynek 3, pokój nr 106 (od pn. do pt. w godz. 7.30-15.30)
lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Orzyszu
ul. Rynek 3; 12-250 Orzysz

Wymagane dokumenty

1.Pisemny wniosek przedsiębiorcy /do pobrania ze strony internetowej www.bip.orzysz.pl
2.Załączniki:
a)dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
b)pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
c)decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu
3. W miejscach znajdujących się pod zarządem wojskowym lub jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych wymagana jest zgoda organu wewnętrznych określonych przez MON.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Orzyszu
Wydział Finansowy
pok. nr 106
Pisemny wniosek przedsiębiorcy /do pobrania również ze strony internetowej www.bip.orzysz.pl

Opłaty:

Zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej.
Opłata roczna za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
- 525 zł na sprzedaż napojów od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
W roku nabycia zezwolenia opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Opłaty wnosi się rachunek Urzędu Miejskiego w Orzyszu 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001 przed wydaniem zezwolenia.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

1. Od postanowienia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzyszu służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Orzysza.
2. Od wydanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych lub decyzji odmownej stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zezwolenia lub decyzji odmownej, składanie za pośrednictwem Burmistrza Orzysza.

Inne wskazówki, uwagi:

1.Burmistrz wydaje zezwolenie po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzyszu.
2.Warunkiem prowadzenia sprzedaży jest wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym
w zezwoleniu.
3.Przedsiębiorca zobowiązany jest zgłaszać zmiany stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
4.Przedsiębiorcy są obowiązani do złożenia do 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży za rok poprzedni.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 ze. zm.),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.),
Uchwała Nr XXX/277/01 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych /za wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia w miejscu, jak i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc i warunków sprzedaży tych napojów na terenie miasta i gminy Orzysz.

Opracował

Elwira Radzikowska - Zadroga - Podinspektor

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Elwira Radzikowska - Zadroga - Podinspektor

Data sporządzenia

piątek, 10 lip 2015 12:41

Data zatwierdzenia

piątek, 10 lip 2015 12:59
Data dodania: piątek, 10 lip 2015 12:41
Data upublicznienia: piątek, 10 lip 2015 12:59
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Barbara Konopka
Artykuł był czytany: 1393 razy
Ilość edycji: 1