Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana treści licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Miejsce załatwienia sprawy

Dokumenty należy złożyć w:
Urzędzie Miejskim w Orzysz ul. Rynek 3, parter pokój nr 106 (od pn. do pt. w godz. 7.30-15.30)
lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Orzyszu ul. Rynek 3; 12-250 Orzysz

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o zmianę treści licencji
2. Załączniki:
W przypadku zmiany pojazdu lub numeru rejestracyjnego pojazdu:
a)urzędowo potwierdzona kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej, dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem, jeżeli przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu,
b)kserokopia świadectwa legalizacji taksometru.
W przypadku zmiany siedziby, adresu, oznaczenia przedsiębiorcy lub nazwiska:
1.urzędowo potwierdzona kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej (w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nimi)
2.kserokopia świadectwa legalizacji taksometru.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Orzyszu
Wydział Finansowy
pok. nr 106
Wniosek można również pobrać ze strony: www.bip.orzysz.pl

Opłaty:

Opłata za zmianę licencji wynosi odpowiednio 10% wartości opłaty za licencję.
Opłaty za zmianę licencji można dokonać na rachunek Urzędu Miejskiego w Orzyszu 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, składanie za pośrednictwem Burmistrza Orzysza.

Inne wskazówki, uwagi:

Kto, będąc przedsiębiorcą:
nie zgłasza na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkich zmian danych, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym, w terminie 14 dni od dnia ich powstania,
nie zwraca licencji lub wypisów z licencji organowi, który udzielił licencji w terminie 14 dni od dnia,
w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna - podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.
Kary powyższe nakłada w drodze decyzji administracyjnej organ właściwy w sprawach udzielenia licencji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022r., poz. 2201t.j. ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1220z późn. zm),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji (Dz. U. z 2004r. Nr 153, poz. 1612),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 t.j. ze zm.).

Opracował

Elwira Radzikowska - Zadroga - Podinspektor

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Elwira Radzikowska - Zadroga - Podinspektor

Data sporządzenia

piątek, 10 lip 2015 13:45

Data zatwierdzenia

piątek, 10 lip 2015 13:57
Pliki do pobrania:
Data dodania: piątek, 10 lip 2015 13:45
Data upublicznienia: piątek, 10 lip 2015 13:57
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Barbara Konopka
Artykuł był czytany: 1121 razy
Ilość edycji: 1