Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestracja Działalności Gospodarczej

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Orzyszu
Wydział Finansowy
pok. nr 106
Wniosek CEIDG-1 należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, Orzysz ul. Rynek 3, pokój nr 106 (od pn. do pt. w godz. 7.30-15.30), opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy.
*Wniosek może być wysłany listem poleconym na adres: Urząd Miejski w Orzyszu ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz . W takim przypadku wniosek winien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.
*Istnieje możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek CEIDG-1
dowód osobisty

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Orzyszu
Wydział Finansowy
pok. nr 106
strona internetowa: www.ceidg.gov.pl

Opłaty:

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Po sprawdzeniu poprawności danych, wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku.
W przypadku, jeżeli wniosek w wpis do CEIDG jest niepoprawny, przedsiębiorca jest niezwłocznie wzywany do skorygowania lub uzupełnienia wniosku ze wskazaniem uchybień w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Wnioskodawca po podpisaniu własnoręcznym i złożeniu wniosku w Urzędzie, otrzymuje potwierdzenie przyjęcia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy. Wpis do CEIDG jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy.

Inne wskazówki, uwagi:

*Centralną Ewidencję I Informację o Działalności Gospodarczej prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.
*Wniosek CEIDG-1 stanowi jednocześnie zgłoszenie do: ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.
*Wniosek dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
*Wniosek dotyczy również aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG *Zaświadczenia o wpisie w CEIDG przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.
Wniosek CEIDG-1 stanowi jednocześnie zgłoszenie do: ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 2 lipca 2004r., o swobodzie działalności gospodarczej - (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 2168 ze zm.) – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego – (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 775 ze zm.).

Opracował

Elwira Radzikowska - Zadroga - Podinspektor

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Elwira Radzikowska - Zadroga - Podinspektor

Data sporządzenia

piątek, 10 lip 2015 11:01

Data zatwierdzenia

piątek, 10 lip 2015 12:34
Pliki do pobrania:
Data dodania: piątek, 10 lip 2015 11:01
Data upublicznienia: piątek, 10 lip 2015 12:34
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Barbara Konopka
Artykuł był czytany: 1425 razy
Ilość edycji: 1