Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Miejsce załatwienia sprawy

Dokumenty należy złożyć w:
Urzędzie Miejskim w Orzysz ul. Rynek 3, pokój nr 106 (od pn. do pt. w godz. 7.30-15.30)
lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Orzyszu ul. Rynek 3; 12-250 Orzysz

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Załączniki:
- zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy osobiście wykonującego działalność gospodarczą (nie może to być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku; ani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności). Oświadczenie o niekaralności składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
- urzędowo potwierdzona kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej (w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nimi)
- oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki,
- kserokopia świadectwa legalizacji taksometru,
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy.
NALEŻY OKAZAĆ ORYGINAŁY WSZYSTKICH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Orzyszu
Wydział Finansowy
pok nr 106
Pisemny wniosek również do pobrania ze strony internetowej www.bip.orzysz.pl

Opłaty:

Wniosek o wydanie licencji na taxi nie podlega opłacie skarbowej.
Opłata za udzielenie licencji pobierana jest w zależności od okresu na jaki ma być wydana i wynosi odpowiednio:
•200 zł: gdy termin ważności licencji wynosi od 2 do 15 lat,
•250 zł: gdy termin ważności licencji wynosi od 16 do 30 lat,
•300 zł: gdy termin ważności licencji wynosi od 31 do 50 lat.
Opłaty za wydanie licencji można dokonać na Urzędu Miejskiego w Orzyszu 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Licencji udziela się lub odmawia jej udzielenia w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania licencji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Orzysza.

Inne wskazówki, uwagi:

Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
Przedsiębiorca nie może odstępować licencji ani przenosić uprawnień wynikających z tych dokumentów na osobę trzecią. Licencji udziela się według kolejności składania wniosków.
Przedsiębiorca jest zobowiązany do przechowywania kopii:
- zaświadczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
- orzeczeń psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
Kto, będąc przedsiębiorcą:
nie zgłasza na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkich zmian danych, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym w terminie 14 dni od dnia ich powstania,
nie zwraca licencji lub wypisów z licencji organowi, który udzielił licencji w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna - podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.
Kary powyższe nakłada w drodze decyzji administracyjnej organ właściwy w sprawach udzielenia licencji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2000 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022r. poz. 2201 t. j. ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1220 z późn. zm).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji (Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1612)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)

Opracował

Elwira Radzikowska - Zadroga - Podinspektor

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Elwira Radzikowska - Zadroga - Podinspektor

Data sporządzenia

piątek, 10 lip 2015 13:13

Data zatwierdzenia

piątek, 10 lip 2015 13:28
Pliki do pobrania:
Data dodania: piątek, 10 lip 2015 13:13
Data upublicznienia: piątek, 10 lip 2015 13:28
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Barbara Konopka
Artykuł był czytany: 1499 razy
Ilość edycji: 1