Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) z w o ł u j ę XIX sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 29 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 13.00 w sali narad p. 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

 

Porządek dzienny:
          Wstępne czynności organizacyjne:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.
 3. Wybór Sekretarza obrad XIX sesji.
 4. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XIX sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wystąpienia różne.
  Część sprawozdawcza:
 7. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącej Rady o pracach Rady między sesjami.
  Zasadnicza część obrad:
 9. Formy aktywności edukacyjnej, wychowawczej i ruchowej dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych – podsumowanie działań.
  Część uchwałodawcza:
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 1. Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok;
 2. określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Orzysz na rok szkolny 2019/2020 w celu ustalenia wysokości przysługującego rodzicom zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej;
 3. wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej;
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Zakładu Usług Komunalnych Spółki Gminy w Orzyszu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 5. sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej;
 6. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na okres 10-ciu lat;
 7. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej;
 8. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej;
 9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2020 – 2029;
 10. zmiany budżetu Gminy Orzysz na rok 2020.
  Statutowe elementy obrad:
  11.Odpowiedzi na interpelacje.
  12.Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
  13.Zamknięcie obrad XIX sesji.

 Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie dla Mieszkańców Gminy Orzysz do uczestnictwa w obradach.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Anna Pilarczyk

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 23 sty 2020 15:16
Data opublikowania: czwartek, 23 sty 2020 15:27
Data edycji: poniedziałek, 27 sty 2020 11:37
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 mar 2020 12:11
Opublikował(a): Monika Steć
Zaakceptował(a): Monika Steć
Artykuł był czytany: 456 razy
Ilość edycji: 2