Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje społeczne zmiany Statutu sołectwa Dąbrówka Osiki w terminie 6-14 marca 2019 roku

Przedmiotem konsultacji jest projekt zmiany Statut sołectwa Dąbrówka. Projekt dotyczy zmiany wynikającej z połączenia sołectw Dąbrówka i Osiki w jedno sołectwo pod nazwą Dąbrówka-Osiki.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców sołectwa Dąbrówka Osiki do projektu zmiany Statutu sołectwa.

Projekt zmian Statutu sołectwa zostaje ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Gminy Orzysz, a także dostępny w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu przy ulicy Rynek 3 pok. nr 118.

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 6 marca 2019 roku
  2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 14 marca 2019 roku
  1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zebrania pisemnych propozycji zmian, uwag i opinii od mieszkańców sołectwa Dąbrówka Osiki:
  • Przesłanych na adres: Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12 -250 Orzysz;
  • Przesłanych drogą mailową na adres: sekretarz@um.orzysz.pl
  • Złożonych osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Orzyszu przy ul. Rynek 3, 12 -250 Orzysz w godzinach pracy;
  1. Przesłania projektu dokumentu do konsultacji do sołtysa sołectwa Dąbrówka Osiki.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Miejskiej w Orzyszu oraz upublicznione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Pliki do pobrania: