Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej z m. Dziubiele do m. Suchy Róg oraz dróg wewnętrznych w m. Suchy Róg w obrębie Dziubiele, gm. Orzysz.

WIG.6220.12.9.2015.DGA                                                                Orzysz, 04.04.2016 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

          Działając zgodnie z z art. 10 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.2013.1235 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 71);

                                                

zawiadamiam

 

o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie nawierzchni drogi gminnej z m. Dziubiele do m. Suchy Róg oraz dróg wewnętrznych w m. Suchy Róg w obrębie Dziubiele, gm. Orzysz planowanej do realizacji na działkach o nr ew. 303, 89, 295, 124, 57, 20/3, 4/129, 20/5, 4/131, 11/17, 20/8, 4/132, 20/10, 11/18, 4/134, 20/11, 6/2, 4/27, 14/25 – obręb Dziubiele, położonych w miejscowości Dziubiele i Suchy Róg, gmina Orzysz”.

        Zgodnie z art. 10 kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

 

 Z-ca Burmistrza

mgr Leszek Marek Gryciuk

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 5 kwi 2016 19:18
Data opublikowania: wtorek, 5 kwi 2016 19:25
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1429 razy