Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849N DK Nr 16 (Okartowo) – Nowe Guty – DK Nr 63 na odcinkach: od km 0+000 do km 2+974; od km 4+938 do km 7+045 województwo warmińsko-mazurskie, powiat piski, gmina Orzysz planowanej na działkach nr 253 – obręb Grzegorze, 199/3, 288, 309, 175/1, 176 – obręb Nowe Guty, 130 – obręb Gaudynki, gmina Orzysz.

 

WIG.6220.10.10.2015.DGA                                                                 Orzysz 23.11.2015 r.                                       

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

         Działając zgodnie z art. 10 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.2013.1235 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr.213 poz. 1397 ze zm.) zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 roku (Dz.U.2013.817),

 

                                                                                   zawiadamiam

 

o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:„Przebudowie drogi powiatowej Nr 1849N DK Nr 16 (Okartowo) – Nowe Guty – DK Nr 63 na odcinkach: od km 0+000 do km 2+974; od km 4+938 do km 7+045 województwo warmińsko-mazurskie, powiat piski, gmina Orzysz” planowanej na działkach nr 253 – obręb Grzegorze, 199/3, 288, 309, 175/1, 176 – obręb Nowe Guty, 130 – obręb Gaudynki, gmina Orzysz.

 

Zgodnie z art. 10 kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

 

 

Z-ca Burmistrza

mgr Leszek Marek Gryciuk

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 24 lis 2015 19:12
Data opublikowania: wtorek, 24 lis 2015 19:20
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1481 razy