Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

Działając zgodnie z art. 10 oraz 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071 z późn. zm.) oraz w związku z art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, póz. 1227, ze zm.), a także w związku z a także § 3 ust. l pkt 49 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, póz. 2573 z późn. zm.), w związku z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 póz. 1397 ze zm.), Decyzją z dnia 19 grudnia 2014 r. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie (SKO.60.35.2014) uchylającą Decyzję Burmistrza Orzysza z dnia 11 lutego 2014 r. (znak: RGI.6220.4.2013.MLE) oraz po ponownym rozpatrzeniu sprawy,

 

zawiadamiam

o wydanej w dniu 13.02.2015 roku, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zabudowie hotelowej o profilu Spa & Wellness", planowanego na działce nr 153 położonej w Obrębie Nowe Guty, gmina Orzysz i na części działki 423/5 – Obręb Zdory, gmina Pisz,

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu w pok. Nr 49, w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 10 kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania uwag i wniosków w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

 

Z-ca BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 16 lut 2015 12:43
Data opublikowania: poniedziałek, 16 lut 2015 12:48
Opublikował(a): Danuta Kowalewska
Zaakceptował(a): Danuta Kowalewska
Artykuł był czytany: 1668 razy