Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej.

„PROJEKTOR” Renata Kuczyńska

ul. Noniewicza 85C

16-400 Suwałki

 

Nasz znak:                                                                                Data:

RGI.6220.4.2012                                                   Orzysz, dnia 03 grudnia 2012 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

oraz społeczności

Działając zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm. ) w związku z art. 63 ust. 1 i art.64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ), a także § 3 ust. 1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.)

 

Zawiadamiam

  1. że w dniu 03 grudnia 2012 r. na wniosek „PROJEKTOR” Renata Kuczyńska ul. Noniewicza 85C, 16-400 Suwałki zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

... „ Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod. kan. do zabudowy mieszkaniowej i obiektów przemysłowych, usługowych oraz użyteczności publicznej zlokalizowanych wzdłuż ulicy Wyzwolenia i Wierzbińskiej w Orzyszu wraz z 3 sieciowymi przepompowniami ścieków z przyłączami eNN. Długość sieci k.s. i tłocznej do 5600m, sieci wodociągowej do 3300m i do 50 szt. przyłączy.”…

 

na  działkach o numerach geodezyjnych :   320/4, 411/44, 278, 254, 411/24, 257, 260, 262, 411/67, 411/46, 266/1, 275/1, 276/2, 411/17, 411/50, 411/52, 411/51, 411/74, 411/26, 411/29, 411/66, 411/65, 270/2, 268/3, 411/76, 263, 264, 265/1, 265/2, 411/45, 411/35, 411/36, 411/37, 267/3, 267/4, 276/1, 411/16, 411/32, 411/42, 411/41, 411/39 położonych w miejscowości Orzysz, gmina Orzysz.

 

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Piszu

 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień.


Zgodnie z art. 10 k.p.a. strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym.


Z zakresem przedmiotowego przedsięwzięcia oraz dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie Miejskim w Orzyszu przy ulicy Giżyckiej 15, pokój nr 11, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

Otrzymują :

  1. Gmina Orzysz
  2. Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Orzyszu

3. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu

4.   Pozostałe strony postępowania oraz społeczeństwo

poprzez podanie do publicznej wiadomości

5.   A/a

 

Zastępca Burmistrza

mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa

Data powstania: środa, 5 gru 2012 10:48
Data opublikowania: środa, 5 gru 2012 12:44
Data edycji: piątek, 7 gru 2012 09:20
Opublikował(a): Marian Leśkiewicz
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 2274 razy
Ilość edycji: 2