Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz obejmującego tereny położone pomiędzy Kanałem Orzysz, ulicami: Wyzwolenia i Słoneczną oraz rejon istniejącego cmentarza.

Projekt planu do wyłożenia

Uchwała Nr …./…/12

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia ………. 2012r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz, obejmującego tereny położone pomiędzy Kanałem Orzysz, ulicami: Wyzwolenia i Słoneczną oraz rejon istniejącego cmentarza.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241; z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717; z 2004r. Nr 6 poz.41 i Nr 141 poz.1492; z 2005r. Nr 113 poz.954, Nr 130 poz.1087; z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 225 poz.1635; z 2007r. Nr 127 poz.880; z 2008r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz.1413; z 2010r. Nr 24, poz.124, Nr 75, poz.474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz.901), po stwierdzeniu, że nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Miasta i Gminy Orzysz” uchwalonego uchwałą  Nr ……… Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia …… 2….r. uchwala, co następuje:

 

ROZDZIAŁ I

Ustalenia ogólne dla obszaru objętego planem

 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między: Kanałem Orzysz, ulicą Wyzwolenia i Słoneczną oraz obejmującego rejon istniejącego cmentarza, zwany dalej „planem”.

 

2.  Ustalenia planu stanowią treść niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Granice planu określa uchwała Nr XI/89/11 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz, obejmującej tereny położone pomiędzy Kanałem Orzysz, ulicami Wyzwolenia i Słoneczną oraz rejon istniejącego cmentarza i uchwała Nr XIX/142/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie przystąpienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz, obejmującego tereny położone przy Kanale Orzysz oraz w rejonie istniejącego cmentarza.

 

2.   Integralnymi częściami uchwały są:

 

a)       niniejszy tekst planu miejscowego,

b)       rysunek planu miejscowego w skali 1 : 1000, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

c)       rozstrzygnięcia w sprawie sposobu uwzględnienia uwag do planu, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

d)       rozstrzygnięcia w sprawie sposobu realizacji i zasad finansowania gminnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Na rysunku planu miejscowego następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

 

a)       granice opracowania planu,

b)       linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania - ściśle określone,

c)       linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania – orientacyjne,

d)       nieprzekraczalne linie zabudowy,

e)       linia elektroenergetyczna 15 kV ze strefą uciążliwości.

f)         oznaczenia cyfrowo-literowe terenów,

 

§ 4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały i rysunku planu jest mowa bez bliższego określenia o:

 

1)          „terenie” – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

2)         „linii rozgraniczającej – ściśle określonej” – należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania oraz ulice i drogi publiczne;

3)         „linii rozgraniczającej – orientacyjnej” – należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania oraz ulice i drogi publiczne, które mogą być nieznacznie korygowane na etapie realizacji inwestycji;

4)         „nieprzekraczalnej linii zabudowy” należy przez to rozumieć najmniejszą dopuszczalną odległość sytuowania ściany budynku od linii rozgraniczającej tereny komunikacji lub inne obiekty i urządzenia z pominięciem loggii, balkonów, wykuszy wysuniętych poza obrys budynku mniej niż 1,0m oraz elementów wejść do budynków (schody, podesty, pochylnie dla niepełnosprawnych),

5)         „obowiązującej linii zabudowy” –  należy przez to rozumieć linię, na której należy zlokalizować ścianę (lico) budynku, dopuszcza się możliwość wysunięcia ryzalitów, balkonów, tarasów, ganków – maksymalnie na długości 1/3 elewacji frontowej,

6)         budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego,

7) „intensywności zabudowy” – należy przez to rozumieć wskaźnik łącznej powierzchni zabudowy wszystkich budynków w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

8)          „zabudowie usługowej, usługach” – należy przez to rozumieć obiekty służące zaspokajaniu potrzeb ludności (w tym handlu) oraz obiekty, w których nie wytwarza się dóbr materialnych na skalę przemysłową tj. wieloseryjną;

9)         „przeznaczeniu podstawowym” - należy przez to rozumieć takie przeznaczenia, które obowiązują na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

10)     „przeznaczeniu dopuszczalnym” - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają, wzbogacają przeznaczenie podstawowe;

11)     usługach uciążliwych dla środowiska – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione  w obowiązujących przepisach o ochronie środowiska, realizacja których musi być poprzedzona przeprowadzeniem postępowania w sprawie decyzji środowiskowej, o której mowa w obowiązujących przepisach.

12)     terenie inwestycji – należy przez to rozumieć obszar zainwestowania w granicach jednej lub kilku działek przeznaczonych pod zabudowę.

 

Inne określenia wynikają z odrębnych przepisów prawa budowlanego.

§ 5. W obszarze opracowania wyróżnia się następujące rodzaje obszarów funkcjonalnych:

 

-         U - zabudowa usługowa,

-         UC  -  tereny zabudowy usług publicznych,

-         MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

-         MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

-         US – tereny zabudowy rekreacji i sportu,

-         ZD  -  tereny ogródków działkowych,

-         ZP  - tereny zieleni urządzonej,

-         ZN  - tereny zieleni naturalnej,

-         ZI  -  tereny zieleni izolacyjnej,

-         ZC - tereny cmentarzy,

-         ZL  -  tereny lasów,

-         KS - tereny parkingów,

-         KG - teren drogi krajowej;

-         KDL - teren drogi powiatowej,

-         KD – tereny dróg gminnych - publicznych,

-         KDW - tereny dróg wewnętrznych,

-         KX - teren ciągu pieszo-jezdnego,

-         KZ  -  tereny ciągów pieszych

-         teren objęty ochroną konserwatorską,

-         teren strefy uciążliwości sanitarnej,

-         linia energetyczna średniego napięcia 15kV ze strefą uciążliwości.

§6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 

 1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa odnośnie zachowania ładu przestrzennego, architektonicznego, ochrony wartości przyrodniczych.

 

 1. Wszelkie działania projektowe i realizacyjne zabezpieczające racjonalność i ład przestrzenny należy prowadzić zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w § 6-16 niniejszej uchwały, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej.

 

§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

 

 

 1. Realizacja przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 257 poz.2573) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej w ramach przeprowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu  informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz.1227, z późn. zm.)

 

 1. Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób określony w §17 pkt.6 niniejszego tekstu planu.

 

 1. W zakresie ochrony wód powierzchniowych i gruntowych ustala się obowiązek odprowadzenia ścieków z całego terenu do kanalizacji sanitarnej.  Miasto Orzysz położone jest w obszarze wyznaczonej aglomeracji – Uchwała Nr XXIX/557/09 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany w aglomeracji Orzysz wyznaczonej rozporządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 4 z dnia 11 stycznia 2005r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Orzysz (Dz.Urz. Woj. Warm. – Maz. Z 2009r. Nr 72, poz. 1193). Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych wyznacza datę realizację systemu kanalizacji zbiorczej ww. aglomeracji.

 

 1. Dla potrzeb ochrony przed hałasem ustala się wartości brzegowe jak dla zabudowy mieszkaniowej, w konturach o symbolu: MN,  dla terenów przeznaczonych na cele rekreacji i sportu o symbolu 5US i 8US, jak dla terenów turystyczno-wypoczynkowych z uwzględnieniem organizacji imprez masowych, dla pozostałych terenów zgodnie z przeznaczeniem funkcjonalnym.

Na podstawie obowiązujących przepisów szczególnych, obiekty budowlane wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając m. in. spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: m.in. … ochrony przed hałasem i wibracjami, zwłaszcza w sąsiedztwie drogi krajowej o symbolu 1KG i pozostałych terenów komunikacyjnych oraz w sąsiedztwie w/w terenów rekreacji i sportu.

 

 1. Odpady komunalne należy gromadzić w szczelnych pojemnikach, a następnie wywozić na składowisko odpadów za pośrednictwem koncesjonowanego przedsiębiorstwa. Odpady inne niż komunalne, w tym niebezpieczne, należy odpowiednio gromadzić i przechowywać, a następnie przekazywać do miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu, zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

 1. Utrzymywać minimalny wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego, określony dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych.

 

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

 1. Na terenie objętym planem miejscowym, następujące obiekty wpisane są do rejestru zabytków lub ujęte w ewidencji zabytków województwa warmińsko-mazurskiego:

 

a)  istniejący cmentarz  wojenny z I wojny światowej i cmentarz komunalny założony w 1953r. (teren o symbolu 25ZC), wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji WKZ.534/814/D/91 z dnia 27.06.1991r. wpisującej cmentarz wojskowy z dwiema bramami i pomnikiem do rejestru zabytków pod numerem rejestru A-3164,

b) ewidencyjny zabytek - budynek opieki zdrowotnej – dom murowany – początek XX wieku ( teren o symbolu 6UC), zlokalizowany przy ul. Kazimierza Cierniaka 12,

c) ewidencyjny zabytek -  budynek przy ul. Wojska Polskiego 4 (na terenie o symbolu 1ZP),

 

 1. Zgodnie z art. 36 ust.1 ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami w stosunku do zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru istnieje konieczność uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na:

 

1)    prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

2)    wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku,

3)    prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru,

4)    prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru,

5)    dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków,

6)    zmianę przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku,

7)    umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów,

8)    podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru.

 

 1. W stosunku do zabytków nieruchomych, istnieje konieczność uzgodnienia lub uzyskania pozytywnej opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków wobec inwestycji budowlanych w odniesieniu do obiektów i obszarów w ewidencji zabytków, ale nie objętych wpisem do rejestru zabytków, zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

 

 1. Wszelkie działania inwestycyjne prowadzone przy obiektach i w obszarach wpisanych do rejestru zabytków oraz pozostałych obiektach ujętych w gminnej ewidencji zabytków, mogą zostać poprzedzone wydaniem przez właściwego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków zaleceń i wytycznych konserwatorskich.

 

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody zezwolenie na usuniecie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

 

 1. Na terenie objętym planem miejscowym nie występują obiekty archeologiczne.

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest zobowiązany:

 

1)    wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,

2)    zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

3)    niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

 

 1. Architektura budynków winna nawiązywać do historycznej zabudowy Mazur w zakresie formy i gabarytów budynków, geometrii oraz pokrycia dachów, kolorystyki dachów, nachylenia połaci dachowych z wyjątkiem budynków usługowych, o ile ustalenia szczegółowe planu, nie ustalają inaczej.

 

 

§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

 

 1. Ustala się, że na obszarze objętym planem w skład przestrzeni publicznych wchodzą: tereny komunikacji publicznej, ciągi piesze, tereny cmentarzy, tereny rekreacji i sportu – służące do organizacji imprez masowych (5US, 8US), teren służby zdrowia (6UC), teren administracji publicznej (13UC), tereny zieleni urządzonej (1ZP, 9ZP, 10ZP/US, 12ZP).

 

 1. W zależności od potrzeb ustala się możliwość wyznaczenia innych terenów przestrzeni publicznych, określonych w przepisach szczególnych.

 

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

 

1.  Teren objęty opracowaniem położony jest poza granicami chronionego krajobrazu.

 

2. Dąb w konturze o symbolu 5US, oznaczony graficznie na rysunku planu,  jest pomnikiem przyrody, podlegającym ochronie.

 

3. Na obszarze objętym planem nie występują tereny górnicze, a także narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

 

§ 11. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

 

 1. W granicach opracowania planu nie przewiduje się procedury scalania i podziału nieruchomości.

 

 1. Ustala się zasady podziału nieruchomości, zgodnie z rysunkiem planu. Zachowuje się istniejące podziały geodezyjne, dopuszcza się korygujące podziały działek służące polepszeniu funkcjonalności zagospodarowania działek istniejących.

 

 1. Dopuszcza się wydzielenie nowych działek budowlanych, pod warunkiem zapewnienia obsługi komunikacyjnej i obsługi funkcjonalnej zgodnie z ustaleniami planu.

 

 1. Powierzchnia wydzielanych działek, powinna zapewnić zabezpieczenie potrzeb parkingowych i zieleni oraz kształtowania zabudowy dostosowanej do funkcji, z uwzględnieniem ewentualnych ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów.

 

§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

 

 1. Zabudowa usługowa realizowana w granicach opracowania planu, znajdująca się w wykazie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, musi być poprzedzona przeprowadzeniem postępowania w sprawie decyzji środowiskowej, o której mowa w obowiązujących przepisach.

 

 1. W zagospodarowaniu terenów położonych w strefie uciążliwości sanitarnej od cmentarza w zasięgu do 50m od cmentarza, obowiązują ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze lub na podstawie innych przepisów szczególnych.

 

 

 1. Dla linii energetycznej SN 15kV wyznacza się strefę uciążliwości – pas szerokości min. 15m, po 7,5m z każdej strony linii, zgodnie z rysunkiem planu. W strefie uciążliwości od linii energetycznej obowiązują zakazy wynikające z przepisów energetycznych. Lokalizację zabudowy w jej sąsiedztwie należy uzgodnić z zarządcą sieci.

 

 1. W granicach opracowania zakazuje się wznoszenia budynków wielkopowierzchniowych (usługowo-handlowych) o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000m2.

 

5. Lokalizacja inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej odbywać się będzie na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

 

§ 13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

W granicach opracowania planu, wyznaczone tereny pozostawia się w istniejącym użytkowaniu, do czasu zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

Ustalenia szczegółowe

 

§ 14. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, w tym: parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.

 

Symbol w planie

Przeznaczenie terenu

Zasady zabudowy i zagospodarowania

1ZP

przeznaczenie podstawowe:

zieleń parkowa, urządzona

A.  Łączna powierzchnia terenu – ok. 6 275m2.

 1. B. Stan istniejący:

teren zieleni naturalnej, przylegającej do brzegu rzeki Orzysza oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej z istniejącym ciągiem pieszo-jezdnym. Budynek mieszkalny nr 4 przy ul. Wojska Polskiego ujęty jest w ewidencji zabytków wojewódzkiego konserwatora zabytków.

C.   Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)  teren przeznacza się pod zieleń urządzoną,

2) zachowuje się istniejące budynki o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, istniejący ciąg pieszo-jezdny oraz obiekty infrastruktury technicznej,

3) dla budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 4, ujętego w ewidencji zabytków obowiązują ustalenia §8 niniejszego tekstu planu, dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,

4) ustala się budowę ścieżek pieszych, pieszo-rowerowych lub rowerowych, zwłaszcza w sąsiedztwie rzeki, elementów małej architektury ogrodowej, infrastruktury technicznej, dopuszcza się zabudowę usługową tzw. „małą gastronomię”,

5) maksymalna intensywność  zabudowy – 10%;

6) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,

7) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 70% powierzchni terenu,

9) zakazuje się grodzenia nieruchomości w odległości 1,5m od brzegu rzeki, zgodnie z ustawą Prawo wodne.

2MN

przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

przeznaczenie

dopuszczalne

usługowa nieuciążliwa

 

 

A.  Łączna powierzchnia terenu – ok. 1 159m2.

 1. B. Stan istniejący:

teren zainwestowany zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

C.   Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) możliwość zachowania istniejących obiektów,

2) dostęp do drogi publicznej, istniejącym ciągiem pieszo-jezdnym,

3) dopuszcza się przebudowę obiektów istniejących, budowę nowych obiektów, prowadzenie robót budowlanych, zmianę sposobu użytkowania w ramach istniejącego lub dopuszczalnego przeznaczenia,

4) parametry nowej zabudowy:

a) wysokość budynków – do 2 kondygnacji nadziemnych, z ostatnią kondygnacją ukrytą w dachu dwuspadowym o kątach nachylenia połaci dachowych 35 – 45o,

5) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

6) maksymalna intensywność  zabudowy – 30%;

7)  minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,

8) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 30% powierzchni działki,

9) w granicach działki zapewnić miejsca postojowe dla samochodów - wg ustaleń §16,

3UC

teren istniejących usług publicznych (szalet miejski)

A. Łączna powierzchnia terenu – ok. 497m2

 1. B. Stan istniejący:

teren zainwestowany szaletem miejskim

C.  Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) zachowuje się istniejący szalet miejski, istnieje możliwość jego przebudowy, rozbudowy,

2)  dopuszcza się nadbudowę dachu dwuspadowego o kątach nachylenia połaci dachowych 35 – 45o,

3)  nieprzekraczalna linia zabudowy: zachowuje się istniejącą linię zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 63 w odległości 15m, zgodnie z rysunkiem planu; od granic pozostałych nieruchomości regulują przepisy prawa budowlanego i przepisy szczególne,

4) maksymalna intensywność  zabudowy – 30%;

5)  minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,

6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 10% powierzchni terenu,

4U

przeznaczenie podstawowe:

teren zabudowy usługowej nieuciążliwej

(np. gastronomia, biuro, handel, fryzjer, kosmetyczka)

 1. A. Łączna powierzchnia terenu – ok. 374m2
 2. B. Stan istniejący:

teren zabudowany budynkiem usługowym o funkcji gastronomicznej

C.  Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) zachowuje się istniejące obiekty,

2) ustala się możliwość przebudowy i rozbudowy obiektów istniejących, budowę nowych obiektów, prowadzenie robót budowlanych i zmianę sposobu użytkowania w ramach przeznaczenia,

3) dopuszcza się nadbudowę dachu dwuspadowego,

4) parametry nowej zabudowy: wysokość budynku – do 2-kondygnacji  nadziemnych z drugą ukrytą w dachu dwuspadowym,

4) nieprzekraczalna linia zabudowy -  zachowuje się istniejącą linię zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 63 w odległości 15m, zgodnie z rysunkiem planu; od granic pozostałych nieruchomości regulują przepisy prawa budowlanego i przepisy szczególne,

5) maksymalna intensywność  zabudowy –  30%;

6)  minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,

7) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 10% powierzchni terenu,

5US

przeznaczenie podstawowe:

teren rekreacji publicznej,

zieleni urządzonej

 1. A. Łączna powierzchnia terenu – ok. 6 720m2
 2. B. Stan istniejący:

teren zabudowany placem zabaw dla dzieci, sceną i ścieżkami  pieszymi

C.  Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) zachowuje się istniejące obiekty, dopuszcza się likwidację i przebudowę obiektów istniejących, budowę nowych obiektów, prowadzenie robót budowlanych i zmianę sposobu użytkowania,

3)  ustala się utwardzenie terenu, realizację ścieżek pieszych, zwłaszcza wzdłuż brzegu rzeki,  regulację i utwardzenie brzegu rzeki, wprowadzenie elementów małej architektury ogrodowej, budowę amfiteatru, sceny, wprowadzenie oświetlenia oraz budowę innych obiektów i urządzeń służących rekreacji,

4) zachowuje się istniejący pomnik przyrody – dąb, oznaczony graficznie na rysunku planu,

5) dopuszcza się wycinkę drzew, kolidujących z planowanym zainwestowaniem i w celach pielęgnacyjnych, z uwzględnieniem pkt. 4),

6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 10% powierzchni terenu,

6UC

przeznaczenie podstawowe:

teren usług publicznych – opieki zdrowotnej,

wpisany do rejestru zabytków

A.  Łączna powierzchnia terenu – ok. 2 467m2

B.  Stan istniejący:

teren zainwestowany  obiektem opieki zdrowotnej – dom, murowany początek XX wieku, ujęty w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków

C.  Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) dla terenu o symbolu 6UC, ujętego w ewidencji zabytków obowiązują ustalenia §8 niniejszego tekstu planu, dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,

2) zachowuje się istniejący budynek,

3)  ustala się możliwość rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania na cele usługowe na warunkach wojewódzkiego konserwatora zabytków,

4) nieprzekraczalna linia zabudowy  od linii rozgraniczającej drogę o symbolu KD – min. 5m.

7ZP

przeznaczenie podstawowe:

teren zieleni urządzonej

 1. A. Łączna powierzchnia terenu – ok. 1 316m2
 2. B. Stan istniejący:

teren zieleni naturalnej z linią energetyczną 15kV ze strefą uciążliwości i urządzeniami melioracyjnymi

C.  Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) zachowuje się istniejące obiekty, dopuszcza się ich przebudowę, budowę nowych obiektów,

2)  ustala się wprowadzenie zieleni niskiej, realizację parkingu,

3) zmiana sposobu zagospodarowania w sąsiedztwie rowu melioracyjnego, wymaga uzgodnienia z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Oddział w Piszu,

3)  minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 50% powierzchni terenu,

8US

przeznaczenie podstawowe:

teren rekreacji i sportu

 1. A. Łączna powierzchnia terenu – ok. 34 704m2
 2. B. Stan istniejący:

teren niezainwestowany

C.  Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)      ustala się budowę urządzeń i obiektów, związanych z rekreacją i sportem, budowę ścieżek pieszych i pieszo-rowerowych,

2)      minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 60% powierzchni terenu,

3)      zachowuję się istniejące urządzenia melioracyjne, dopuszcza się ich przebudowę na warunkach Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Rejonowy Oddział w Piszu.

9ZP

przeznaczenie podstawowe:

zieleń urządzona

 1. A. Łączna powierzchnia terenu – ok. 10 864m2
 2. B. Stan istniejący:

teren drogi nieutwardzonej

C.  Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)  ustala się przeznaczenie terenu pod zieleń urządzoną z ciągiem pieszym lub pieszo-rowerowym,  wzdłuż brzegu kanału,

2)  zachowuje się istniejące obiekty, ustala się przebudowę, budowę lub prowadzenie robót budowlanych,

3)  zachowuje się istniejące drzewa, wycinka drzew kolidujących z planowanym zainwestowaniem i w celach pielęgnacyjnych, wymaga zgody właściwych organów,

10ZP/US

przeznaczenie podstawowe:

teren zieleni urządzonej, rekreacji i sportu

 1. A. Łączna powierzchnia terenu – ok. 37 792m2
 2. B. Stan istniejący:

teren zieleni naturalnej z istniejącą linią energetyczną 15kV

C.  Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) zachowuje się istniejące urządzenia energetyczne, dopuszcza się ich przebudowę, budowę nowych,

2)  ustala się możliwość budowy obiektów, związanych z funkcją terenu,

3) zaleca się wprowadzenie drzew i krzewów rodzimych gatunków, dostosowanych do warunków geologicznych terenu,

4)  dopuszcza się realizację ścieżek pieszych, rowerowych, pieszo-rowerowych.

5) zagospodarowanie terenu w strefie uciążliwości linii elektroenergetycznej wymaga uzgodnienia z zarządcą sieci.

11ZN

przeznaczenie podstawowe:

zieleń naturalna

A. Łączna powierzchnia terenu – ok. 25 485m2

B. Stan istniejący:

teren zieleni naturalnej

C.  Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) zachowuje się istniejącą zieleń naturalną,

2)  wycinka drzew możliwa jedynie w celach pielęgnacyjnych, za zgodą właściwych organów.

12ZP/U

przeznaczenie podstawowe:

zieleń parkowa

przeznaczenie dopuszczalne:

usługi, parkingi

 1. a. A. Łączna powierzchnia terenu – ok. 4 474m2
 2. b. B. Stan istniejący:

teren niezabudowany

C.  Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)     teren o symbolu 12ZP/U przeznacza się pod zieleń urządzoną, w zakresie przeznaczenia dopuszczalnego ustala się wprowadzenie gastronomii i parkingu,

2)     wprowadzenie drzew i krzewów rodzimych gatunków, dostosowanych do warunków geologicznych terenu,

3)     realizacja ścieżek pieszych, rowerowych, pieszo-rowerowych,

4)     maksymalna intensywność  zabudowy – 25%;

5)     minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,

6)     minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 60% powierzchni terenu,

13UC

przeznaczenie podstawowe:

zabudowa usługowa celu publicznego

 1. c. A. Łączna powierzchnia terenu – ok. 13 027m2
 2. d. B. Stan istniejący:

teren zabudowany budynkami usługowymi celu publicznego

 1. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)   zachowuje się istniejące obiekty, ustala się przebudowę, budowę lub prowadzenie robót budowlanych oraz zmianę sposobu użytkowania,

2)  dopuszcza się zmianę funkcji na inne cele usługowe nieuciążliwe,

3)  nieprzekraczalna linia nowej zabudowy od linii rozgraniczającej drogę powiatową - min. 8m,

4)  wysokość budynków, mierzona od poziomu terenu przed wejściem do budynku – do 10m,

5)  maksymalna intensywność zabudowy – 40% powierzchni działki,

6)  minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,

7)  minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 20% powierzchni działki,

8)  dopuszcza się podział terenu pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej i powierzchni działki budowlanej, nie mniejszej niż 1500m2,

9)  dla zabudowy usługowej zapewnić miejsca postojowe dla samochodów – wg ustaleń §16,

14MN/U

przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

usługi nieuciążliwe

 1. a. A. Łączna powierzchnia terenu – ok. 31 853m2
 2. b. B. Stan istniejący:

teren częściowo zabudowany budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi

C.  Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) zachowuje się istniejące obiekty, ustala się przebudowę, budowę lub prowadzenie robót budowlanych oraz zmianę sposobu użytkowania,

2)  nieprzekraczalna linia nowej zabudowy od linii rozgraniczającej drogę powiatową – min. 8m,

4)  parametry projektowanej zabudowy:

a) budynki o wysokości do 2kondygnacji nadziemnych t.j. parterowe z drugą kondygnacją ukrytą w dachu,

b)  dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe, kąty nachylenia połaci dachowych 35 – 45o, pokrycie dachów – dachówka lub blachodachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym,

5)  maksymalna intensywność zabudowy – 40% powierzchni działki,

6)  minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,

7)  minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 20% powierzchni działki,

8) zagospodarowanie terenu w strefie uciążliwości linii elektroenergetycznej wymaga uzgodnienia z zarządcą sieci,

 1. c. 9)  dla zabudowy usługowej zapewnić miejsca postojowe dla samochodów – wg ustaleń §16,

15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN

przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 1. A. Łączna powierzchnia terenów – ok. 8 824m2, 11 464 m2, 7 158 m2, 7 583 m2, 10 215 m2, 2 674 m2
 2. B. Stan istniejący:

teren niezabudowany.

 1. C. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)  minimalna powierzchnia działki budowlanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 1000m2, minimalna szerokość działki 20m, podziału terenu - według zasad wskazanych na rysunku planu,

2)  ze względu na warunki gruntowe,  realizację inwestycji, należy poprzedzić badaniem geologicznym, które określi warunki posadowienia budynków,

3)  zabudowa w konturze o symbolu 17MN, jest możliwa po dokonaniu przebudowy linii elektroenergetycznej 15kV, za zgodą i na warunkach zarządcy sieci, zamiennie teren ten przeznacza się pod zieleń urządzoną, powiększając kontur o symbolu 9ZP lub 10ZP,

4)  parametry projektowanej zabudowy:

a) budynki o wysokości do 2kondygnacji nadziemnych t.j. parterowe z drugą kondygnacją ukrytą w dachu,

b)  dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe, kąty nachylenia połaci dachowych 35 – 45o, pokrycie dachów – dachówka lub blachodachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym,

5)  nieprzekraczalne linie zabudowy – min. 6m od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną,

dla terenu o symbolu 18MN ustala się obowiązującą linię zabudowy – 6m od drogi wewnętrznej,

6)  maksymalna intensywność zabudowy – 25% powierzchni działki,

7)  minimalna intensywność zabudowy – 8% powierzchni działki,

8)  minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 60% powierzchni działki,

9)  dla zabudowy usługowej zapewnić miejsca postojowe dla samochodów – wg ustaleń §16,

21MN

przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 1. A. Łączna powierzchnia terenu – ok. 5 888m2
 2. B. Stan istniejący:

teren niezabudowany.

 1. C. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)  minimalna powierzchnia działki budowlanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 1000m2, według zasad podziału terenu,

2)  zaleca się wykonanie badań geologicznych przed przystąpieniem do realizacji inwestycji,

3)  parametry projektowanej zabudowy:

a) budynki o wysokości do 2kondygnacji nadziemnych t.j. parterowe z drugą kondygnacją ukrytą w dachu,

b)  dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe, kąty nachylenia połaci dachowych 35 – 45o, pokrycie dachów – dachówka lub blachodachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym,

4)  nieprzekraczalne linie zabudowy – min. 8m od linii rozgraniczającej drogę o symbolu 2KP min. 6m od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną o symbolu 11KDW,

5) maksymalna intensywność zabudowy – 25% powierzchni działki,

6)  minimalna intensywność zabudowy – 8% powierzchni działki,

7)  minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 60% powierzchni działki,

8)  dla zabudowy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów – wg ustaleń §16,

22ZD, 23ZD

przeznaczenie podstawowe:

tereny rodzinnych ogrodów działkowych

A. Łączna powierzchnia terenów – ok. 36 288m2, 26 253m2

B. Stan istniejący:

tereny ogrodów działkowych

C.  Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) zachowuje się istniejące rodzinne ogrody działkowe,

2) zasady zagospodarowania realizować wg  obowiązujących przepisów o ogrodach działkowych.

24ZL

przeznaczenie podstawowe:

teren lasu

A. Łączna powierzchnia terenu – ok. 1 597m2

B. Stan istniejący:

teren lasu

C. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) zachowuje się istniejący las,

2) gospodarka leśna – zgodnie z ustawą o lasach

25ZC

przeznaczenie podstawowe:

teren zabytkowych cmentarzy: wojennego z I wojny światowej i komunalnego założonego w 1953r.

A. Łączna powierzchnia terenu – ok. 7 480m2

B. Stan istniejący:

teren istniejących zabytkowych cmentarzy,

C. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) zachowuje się istniejące obiekty, będące w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków,

2) dla terenu o symbolu 25ZC, obowiązują ustalenia §8 niniejszej uchwały, dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,

26ZN

przeznaczenie podstawowe:

zieleń naturalna

A. Łączna powierzchnia terenu – ok. 1 865m2

B. Stan istniejący:

teren istniejącej zieleni naturalnej,

C. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) zachowuje się istniejącą zieleń,

2) dopuszcza się wprowadzenie nowych nasadzeń.

27KS

przeznaczenie podstawowe:

teren projektowanego parkingu

 1. A. Łączna powierzchnia terenu – ok. 6 741m2
 2. B. Stan istniejący:

teren projektowanego parkingu.

C.  Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) projektowany parking dla samochodów osobowych

2) tereny biologicznie czynne – min. 20%.

28U

przeznaczenie podstawowe:

zabudowa usługowa

 

 1. A. Łączna powierzchnia terenu – ok. 4 263m2
 2. B. Stan istniejący:

teren zabudowany budynkiem usługowym - kaplicą.

C.  Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)    zachowuje się istniejący budynek usługowy, dopuszcza się jego przebudowę i zmianę sposobu użytkowania na cele usługowe nieuciążliwe, związane z obsługą cmentarza,

2) ustala się budowę nowych obiektów usługowych, związanych z funkcjonowaniem cmentarza,

3) maksymalna wysokość budynków – do 2 kondygnacji nadziemnych, z ewentualną ostatnią ukrytą w dachu dwuspadowym lub wielopołaciowym,  pokrycie dachów – dachówka lub blacha dachówko-podobna w odcieniu ceglasto-czerwonym,

4) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej  dróg - zgodnie z rysunkiem planu,

5) maksymalna intensywność zabudowy - 30% powierzchni działki,

6) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,

7)  minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 30% powierzchni działki,

8) w granicach działki zapewnić miejsca postojowe dla samochodów – wg ustaleń §16,

9) dla terenu o symbolu 27U, obowiązują zakazy ustalone dla stref sanitarnych cmentarzy - określone w §12 ust.2.

29MN

przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 1. A. Łączna powierzchnia terenu – ok. 1 309m2
 2. B. Stan istniejący:

teren niezabudowany.

 1. C. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)   w granicach terenu ustala się budowę jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku gospodarczego,

2)  zaleca się wykonanie badań geologicznych przed przystąpieniem do realizacji inwestycji,

3)  parametry projektowanej zabudowy:

a) budynki o wysokości do 2kondygnacji nadziemnych t.j. parterowe z drugą kondygnacją ukrytą w dachu,

b)  dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe, kąty nachylenia połaci dachowych 35 – 45o, pokrycie dachów – dachówka lub blachodachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy – min. 8m od linii rozgraniczającej drogę o symbolu 7KD,

5)  w strefie uciążliwości linii energetycznej zakazuje się lokalizacji budynku mieszkalnego, zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie linii wymaga uzgodnienia z zarządcą sieci,

6) maksymalna intensywność zabudowy – 25% powierzchni działki,

7)  minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,

8)  minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 60% powierzchni działki,

9)  dla zabudowy mieszkaniowej zapewnić miejsca postojowe dla samochodów – wg ustaleń §16,

30MN, 31MN

przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 1. A. Łączna powierzchnia terenu – ok. 6 474m2, 5 603m2
 2. B. Stan istniejący:

teren niezabudowany

C.  Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 1000m2, według zasad podziału terenu,

2)  zaleca się wykonanie badań geologicznych przed przystąpieniem do realizacji inwestycji,

3)  parametry projektowanej zabudowy:

a) budynki o wysokości do 2kondygnacji nadziemnych t.j. parterowe z drugą kondygnacją ukrytą w dachu,

b)  dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe, kąty nachylenia połaci dachowych 35 – 45o, pokrycie dachów – dachówka lub blachodachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym,

c)  kalenice główne budynków – równoległe do drogi o symbolu 12KDW,

4)  nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczającej drogę o symbolu 12KDW i o symbolu 7KD – min. 6m, ,

5) maksymalna intensywność zabudowy – 25% powierzchni działki,

6)  minimalna intensywność zabudowy – 8% powierzchni działki,

7)  minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 60% powierzchni działki,

8)  dla zabudowy mieszkaniowej zapewnić miejsca postojowe dla samochodów – wg ustaleń §16,

32KS

przeznaczenie podstawowe:

teren projektowanego parkingu

 1. d. A. Łączna powierzchnia terenu – ok. 6 284m2
 2. e. B. Stan istniejący:

teren niezabudowany

C.  Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)     dostęp należy zapewnić z drogi wewnętrznej o symbolu 8KD,

2)     w zagospodarowaniu terenu uwzględnić miejsca postojowe dla autokarów,

3)     tereny biologicznie czynne - min. 10%.

33ZI, 34ZI

przeznaczenie podstawowe:

zieleń izolacyjna

 1. f. A. Łączna powierzchnia terenów – ok. 673m2, 1 489m2
 2. g. B. Stan istniejący:

teren zabudowany linię energetyczną  SN15kV

C.  Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

 1. 1) zachowuje się istniejącą zieleń,
 2. 2) dopuszcza się wprowadzenie miejsc postojowych dla samochodów.

35ZI

przeznaczenie podstawowe:

zieleń izolacyjna w strefie sanitarnej cmentarza

 1. j. A. Łączna powierzchnia terenu – ok. 23 415m2
 2. k. B. Stan istniejący:

teren zieleni z linie energetyczną SN15kV

C.  Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)  zachowuje się istniejącą zieleń, ustala się wprowadzenie zieleni wysokiej, pełniącej rolę izolacyjną dla istniejącego i projektowanego cmentarza na terenie o symbolu: 36ZC i 37ZC

2)  zachowuje się istniejącą linię energetyczną, dopuszcza się jej przebudowę, na warunkach Zarządcy sieci,

3)  dopuszcza się wprowadzenie miejsc postojowych dla samochodów.

36ZC

przeznaczenie podstawowe:

teren istniejącego cmentarza

 1. A. Łączna powierzchnia terenu – ok. 16 110m2
 2. B. Stan istniejący:

teren zainwestowany cmentarzem

C.  Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

 1. 1)  zachowuje się istniejące obiekty, ustala się wprowadzenie nowych związanych z funkcjonowaniem cmentarza

37ZC

przeznaczenie podstawowe:

teren planowanej rozbudowy cmentarza

 1. C. Łączna powierzchnia terenu – ok. 12 086m2
 2. D. Stan istniejący:

teren niezabudowany

C.  Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)  podstawowym przeznaczeniem terenu jest lokalizacja cmentarza, jako terenu miejsc grzebalnych, stanowiącego poszerzenie istniejącego cmentarza komunalnego,

2) zachowuje się istniejącą linię energetyczną,  ustala się możliwość jej przebudowy na warunkach zarządcy sieci.

3) na terenie o symbolu 37ZC, dopuszcza się lokalizację:

a) budowę domu pogrzebowego i innych obiektów związanych z funkcjonowaniem   cmentarza,

b) powierzchni grzebalnych, zgodnie z przepisami odrębnymi,

c)  elementów organizacji przestrzeni cmentarza i komunikacji wewnętrznej w postaci alejek pieszych,

d)  zieleni urządzonej,

e)  obiektów małej architektury,

f) sieci i urządzeń wyposażenia cmentarza i infrastruktury technicznej,

4)  ponadto na terenie cmentarza dopuszcza się:

a)  lokalizacji tablic informacyjnych, związanych z funkcjonowaniem cmentarza,

b)  lokalizację obiektów związanych z funkcjonowaniem cmentarza,

c)  lokalizację obiektów kolumbarii,

d)  realizację nie wyznaczonych na Rysunku Planu dojść i dojazdów.

5)  ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:

a)  w zagospodarowaniu terenu należy przewidzieć wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, nie mniejszy niż 10%,

b) na etapie przygotowania inwestycji i realizacji zagospodarowania terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z dokumentacji geotechnicznej  oraz przepisów odrębnych.

38ZI

przeznaczenie podstawowe:

zieleń izolacyjna w strefie sanitarnej cmentarza

 1. m. A. Łączna powierzchnia terenu – ok. 7 261m2
 2. n. B. Stan istniejący:

teren niezabudowany

C.  Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

4)  zachowuje się istniejącą zieleń, ustala się wprowadzenie zieleni wysokiej, w tym zielonej zimą, pełniącej rolę izolacyjną dla istniejącego i projektowanego cmentarza na terenie o symbolu 36ZC i 37ZC,

5)  zachowuje się istniejącą linię energetyczną, dopuszcza się jej przebudowę, na warunkach Zarządcy sieci,

39U

przeznaczenie podstawowe:

usługi nieuciążliwe

przeznaczenie dopuszczalne:

lokal mieszkalny służbowy, związany z terenem inwestycji

 1. A. Łączna powierzchnia terenu – ok. 9 832m2
 2. B. Stan istniejący:

teren niezabudowany

C.  Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

 1. o. 1) teren o symbolu 39U przeznacza się pod usługi nieuciążliwe z dopuszczeniem jednego lokalu mieszkalnego na potrzeby prowadzonej działalności usługowej. W odległości nie mniejszej niż 50m od linii rozgraniczającej drogę krajową nr 16 dopuszcza się zamiennie wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 1000m2, według zasad podziału terenu,

3) zaleca się wykonanie badań geologicznych przed przystąpieniem do realizacji inwestycji,

4)  parametry projektowanej zabudowy:

a) budynki o wysokości do 2kondygnacji nadziemnych t.j. parterowe z drugą kondygnacją ukrytą w dachu,

b)  dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe, kąty nachylenia połaci dachowych 35 – 45o, pokrycie dachów – dachówka lub blachodachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym,

c)  kalenice główne budynków – równoległe do drogi o symbolu 9KD,

5)  nieprzekraczalne linie zabudowy

a) od linii rozgraniczającej drogę krajową nr 16: dla zabudowy mieszkaniowej – min. 50m, dla zabudowy usługowej – min. 17m;

b) od linii rozgraniczającej drogę o symbolu 9KD – min. 8m,

c)  od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną o symbolu 13KDW -  min. 6m,

6) maksymalna intensywność zabudowy – 25% powierzchni działki,

7) minimalna intensywność zabudowy – 8% powierzchni działki

8)  minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 60% powierzchni działki,

 1. p. 9)  dla zabudowy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów – wg ustaleń §16,

40ZN

przeznaczenie podstawowe:

zieleń naturalna

 1. q. A. Łączna powierzchnia terenu – ok. 11 631m2
 2. r. B. Stan istniejący:

teren zieleni naturalnej

C.  Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)  zachowuje się istniejące stacje transformatorowe i urządzenia energetyczne, ustala się ich przebudowę, modernizację, wymianę, budowę nowych urządzeń.

2)  dopuszcza się wprowadzenie zieleni wysokiej, jedynie poza strefą uciążliwości linii elektroenergetycznej,

41ZL

przeznaczenie podstawowe:

teren lasu

 1. s. A. Łączna powierzchnia terenu – ok. 5 596m2
 2. t. B. Stan istniejący:

teren lasu

C.  Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) zachowuje się istniejący las,

2)  gospodarka – zgodnie z ustawą o lasach.

 

§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.

Ustalenia dotyczące ulic, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych:

 

Symbol w  planie

Przeznaczenie terenu, zasady zabudowy i zagospodarowania

1KG

Droga publiczna – ul. Wojska Polskiego. Droga krajowa nr 63 granica państwa – Węgorzewo – Giżycko - Pisz – Łomża – Siedlce – Sławatycze – granica państwa, dla której należy rezerwować pas szerokości min. 25m w liniach rozgraniczających ze zwiększoną rezerwą terenu na skrzyżowania. Dla drogi krajowej Nr 63 projektowana jest przebudowa do klasy technicznej G (główna). Obsługę komunikacyjną terenu objętego planem, zapewnia się z istniejących dróg bez wprowadzania nowych zjazdów z drogi krajowej.

2KDL

Droga publiczna lokalna – ul. Wyzwolenia. Droga powiatowa.  Należy zabezpieczyć pas drogowy w liniach rozgraniczających – zgodnie z §7 i 8 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z dnia 14 maja 1999r.). Zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm. ) obiekty budowlane przy drogach powiatowych na terenie zabudowanym powinny być usytuowane co najmniej 8,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni, z uwzględnieniem ustaleń szczegółowych planu. Wszelkie przyłącza należy wykonać na terenie działek zainteresowanych.

3KD

Droga publiczna – ul. Czierniaka. Droga powiatowa planowana do przejęcia do zasobów gminnych. Zachowuje się szerokość w liniach rozgraniczających nieruchomości.

4KD

Istniejąca droga gminna. Planuje się poszerzenie do min. 10m w liniach rozgraniczających. Szerokość jezdni co najmniej 6m.

5KD

Rezerwa terenu na poszerzenie drogi gminnej.

6KD

Projektowana droga gminna. Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10m. Szerokość jezdni – min. 5,5m.

7KD

Projektowana droga gminna w orientacyjnych liniach rozgraniczających. Szerokość jezdni min. 5,5. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych i zieleni.

8KD

Istniejąca droga gminna z możliwością rozbudowy. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych i zieleni.

9KD

Istniejąca droga gminna włączona jest do drogi krajowej nr 16 poprzez drogę dojazdową na skrzyżowaniu w km. 263+459. Rezerwuje się teren o szerokości min. 6m pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej, stanowiącej aleję.

10KDW

Projektowana droga wewnętrzna. Szerokość w liniach rozgraniczających min.10m.

11KDW

Projektowana droga wewnętrzna. Szerokość w liniach rozgraniczających min. 10m.

12KDW

Projektowana droga wewnętrzna. Szerokość w liniach rozgraniczających min. 10m.

13KDW

Projektowana droga wewnętrzna. Szerokość w liniach rozgraniczających min. 8m.

KX

Istniejący ciąg pieszo-jezdny. Szerokość – min. 6m.

KZ

Projektowane przejścia piesze, ścieżki piesze i pieszo-rowerowe.

 

W pasach drogowych w/w dróg, przy uwzględnieniu istniejących możliwości, dopuszcza się budowę: ścieżki rowerowej, pieszej, pieszo-rowerowej, prowadzenie infrastruktury technicznej, ustawienie reklam i tablic informacyjnych, wprowadzenie zieleni, za zgodą i na warunkach Zarządcy drogi.

 

 

§ 16. Ustalenia dotyczące parkingów:

 

Miejsca parkingowe dla samochodów, należy lokalizować w granicach projektowanych działek budowlanych wg niżej ustalonych min. wskaźników:

Rodzaj funkcji

Podstawa odniesienia

Wskaźnik miejsc postojowych

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

1 dom mieszkalny

2

Handel

1000m2 powierzchni sprzedaży

25

Gastronomia

100 miejsc konsumpcyjnych

24

Obiekty usługowe

1000m2 powierzchni użytkowej

30

 

 

§ 17. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej

 

1.  Energetyka

 

1)     Rezerwuje się tereny pod istniejące i projektowane urządzenia elektroenergetyczne (tj. linie SN i nN oraz stacje transformatorowe SN i nN). Szczegółowe dane dotyczące ilości i rodzaju urządzeń elektroenergetycznych niezbędnych do zasilenia zostaną określone w warunkach przyłączenia, które będą wydane podmiotom wnioskującym o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

2)     Ostateczna ilość projektowanych urządzeń SN i nN wyniknie z potrzeb opracowywanego terenu i warunków i przyłączenia poszczególnych obiektów. W związku z powyższym rezerwa terenu na w/w urządzenia może ulec zmianie.

3)     Umożliwienie upoważnionym przedstawicielom PGE Dystrybucja S.A. dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem do elementów sieci i urządzeń elektroenergetycznych w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych lub usunięcia awarii w sieci

4)     Utrzymywanie użytkowanej nieruchomości w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci a w szczególności do zachowania wymaganych odległości od istniejących i projektowanych urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5)     W przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami elektroenergetycznymi należy je dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego terenu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Przebudowa, dotyczy nie tylko zmian tras linii elektroenergetycznych, lecz również wykonania odpowiednich obostrzeń i uziemień. Przebudowa istniejących urządzeń elektroenergetycznych będzie możliwa po uzyskaniu warunków przebudowy i zawarciu stosownej umowy między zainteresowanymi i zarządcą sieci elektroenergetycznej.

6)     Sieci elektroenergetyczne służące do zasilania planowanych obiektów będą realizowane zgodnie z Ustawą Prawo energetyczne.

 

2.  Energia cieplna

 

1)     zaopatrzenie zabudowy w energię cieplną do ogrzewania budynków – z indywidualnych źródeł ciepła, z lokalnych sieci ciepłowniczych lub z miejskiej sieci ciepłowniczej, w zależności od uwarunkowań techniczno-ekonomicznych.

 

3.  Gaz.

1)    należy przewidzieć miejsca w pasie drogowym – w chodniku lub pasie zieleni – na lokalizację sieci gazowej w perspektywie gazyfikacji tego obszaru,

2)    zapewnić dla każdej działki budowlanej możliwość przyłączenia działki lub bezpośrednio budynku do sieci gazowej,

3)    w przyszłych pracach planistycznych w przypadku budowy ulic należy rozważyć (tam gdzie jest to możliwe i konieczne) umieszczenie sieci gazowej w tzw kanałach zbiorczych technologicznych.

4)    gazyfikacja terenu objętego planem będzie możliwa, jeśli zaistnieją możliwości budowy sieci gazowej, zgodnie przepisami prawa energetycznego, gazyfikacja w/rejonu może być realizowana na warunkach określonych w odrębnych umowach zawartych pomiędzy przedsiębiorstwem gazowniczym a inwestorem.

 

4.  Woda.

 

1)    zaopatrzenie w wodę - wyłącznie z komunalnej sieci wodociągowej na warunkach Zarządcy sieci. Na terenach cmentarza komunalnego pobór wody do celów socjalno-bytowych (obiekty związane z funkcjonowaniem cmentarza np. dom pogrzebowy, ogólniedostępne ustępy) oraz do celów gospodarczych (punkty czerpalne wody) powinien być realizowany wyłącznie z komunalnej sieci wodociągowej.

 

5.  Kanalizacja sanitarna

 

1)    odprowadzanie ścieków - wyłącznie kanalizacją sanitarną do oczyszczalni ścieków na warunkach Zarządcy sieci.

Miasto Orzysz położone jest w obszarze wyznaczonej aglomeracji – Uchwała Nr XXIX/557/09 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany w aglomeracji Orzysz wyznaczonej rozporządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 4 z dnia 11 stycznia 2005r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Orzysz (Dz.Urz. Woj. Warm. – Maz. Z 2009r. Nr 72, poz. 1193). Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych wyznacza datę realizację systemu kanalizacji zbiorczej ww. aglomeracji.

 

6.  Wody opadowe i urządzenia melioracyjne

 

1)    odprowadzenie  wód opadowych z dachów budynków  -  powierzchniowe na tereny nieutwardzone, w granicach nieruchomości, do sieci kanalizacji deszczowej lub do dołów chłonnych (alternatywnie zezwala się na inne rozwiązania zgodne z warunkami określonymi przepisami prawa wodnego i budowlanego).

Wody opadowe z dróg i powierzchni utwardzonych, przed odprowadzeniem należy wstępnie oczyścić w osadnikach lub separatorach substancji ropopochodnych.

 

2)    w przypadku prowadzenia robót budowlanych w pobliżu lub w miejscu skrzyżowań z urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych – warunki uzgodnić z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Oddział Rejonowy w Piszu.

 

7. Telekomunikacja

 

1)    zakresie sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej mają zastosowanie przepisy ustawy prawo telekomunikacyjne wraz z przepisami ustawy  o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz właściwymi rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustaw.

 

2)    linie telekomunikacyjne w granicach planu należy projektować jako podziemne z rozprowadzeniem w pasach drogowych. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy.

 

3)    wszelkie projektowane na tym obszarze obiekty o wysokości równej i większej od 50m n.p.t. podlegają każdorazowo, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia do Szefa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, ul. Żwirki i Wigury 1C, 00-912 Warszawa (§2.2. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie sposobu zgłaszania i oznakowania przeszkód lotniczych /Dz.U. Nr 130 z 2003r., poz. 1193 z późn. zm./)

8.  Inne elementy uzbrojenia

 

1)     dopuszcza się wprowadzenie innych elementów uzbrojenia terenu w oparciu o obowiązujące przepisy bez konieczności wprowadzania zmian do planu.

ROZDZIAŁ III

Przepisy  końcowe

 

§ 18. Naliczenie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu

 

1. Ustala się dla poszczególnych terenów następujące stawki procentowe dla ustalenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

L.p.

 

Symbol i przeznaczenie terenu

 

stawka procentowa opłaty (%)

1.

2MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18Mn, 19MN, 20MN, 21MN, 29MN, 30MN, 31MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

30

2.

4U – teren zabudowy usługowej

30

4.

28U - teren zabudowy usługowej

30

5.

39U/MN – teren zabudowy usługowej, zamiennie mieszkaniowej jednorodzinnej

30

6.

25ZC, 36ZC, 37ZC - tereny cmentarzy

 

 

 

 

nie ma zastosowania

7.

5US, 8US – tereny sportu i rekreacji - publiczne

8.

22ZD, 23ZD – ogrody działkowe

9.

10ZP/US, 12ZP/U -  tereny zieleni parkowej z usługami

10.

24ZL, 11ZN, 26ZN, 33ZI, 34ZI, 35ZI, 38ZI – tereny zieleni leśnej, naturalnej i izolacyjnej

11.

3UC, 6UC, 13UC – tereny zabudowy usługowej – celu publicznego

12.

27KS, 32KS - tereny parkingów publicznych

13.

1ZP, 7ZP, 9ZP -  tereny zieleni urządzonej publicznej

14.

KG, KP,  KD - tereny dróg publicznych

15.

KDW - tereny dróg wewnętrznych

16.

KZ, KX - tereny ciągów pieszych i pieszo-jezdnych

§ 19. W granicach  opracowania planu tracą moc ustalenia tekstowe i rysunek „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz”, uchwalonego uchwałą XXXVII/574/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 października 2005r.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

 

§ 21. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do uchwały Nr ……

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia …….. 2012r.

 

 

 

Do projektu  „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz, obejmującej tereny położone pomiędzy Kanałem Orzysz, ulicami Wyzwolenia i Słoneczną oraz rejon istniejącego cmentarza” wniesiono uwagi w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozstrzygnięte jak niżej:

Lp.

Wnoszący uwagę

imię i nazwisko

(nazwa)

Przedmiot wniesionej uwagi

Stanowisko Burmistrza Miasta Orzysza w sprawie wniesionej uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie wniesionej uwagi

 

1.

*)

 

 

 

*) Dane osobowe wnoszących uwagę podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz.926, Nr 153 poz.1271; z 2004r. Nr 25 poz.219, Nr 33 poz.285; z 2006r. Nr 104 poz.708 i 711; z 2007r. Nr 165 poz.1170, Nr 176 poz.1238). W/w dane osobowe zawiera dokumentacja planistyczna.

 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia : ……..

Załącznik nr 3

do uchwały Nr …….

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia ……….201….

 

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, o których mowa w art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, będzie realizowana w trybie przepisów o finansach publicznych, stosownie do możliwości budżetowych miasta.

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 20 wrz 2012 10:16
Data opublikowania: czwartek, 20 wrz 2012 15:13
Opublikował(a): Grażyna Zielińska
Zaakceptował(a): Grażyna Zielińska
Artykuł był czytany: 3207 razy