Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 112/08 Burmistrza Orzysza z dnia 13 maja 2008 r.

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dofinansowania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 406 ust. 1 pkt 4 i art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) w związku z uchwałą Nr X/61/07 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Orzysz zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam regulamin udzielania dofinansowania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

§ 3.

Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz na stronie internetowej.

§ 4.

Traci moc zarządzenie Burmistrza Orzysza Nr 27/08 z dnia 4 lutego 2008 r.


§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Orzysza
Jan Aleszczyk
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 2 cze 2008 15:13
Data opublikowania: poniedziałek, 2 cze 2008 16:10
Data przejścia do archiwum: czwartek, 21 lis 2013 10:40
Opublikował(a): Joanna Koronkiewicz
Zaakceptował(a): Lucyna Gajdulewicz
Artykuł był czytany: 1781 razy