Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

DECYZJA NR 01/2022

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

WIG.6233.1.3.2022.DGA                                                                                Orzysz, dnia 29.08.2022 r.  

WCTRON Sp. z o.o.
ul. Wyb. J. Słowackiego 9
50-406 Wrocław
Pełnomocnik:
Wojciech Buczek

DECYZJA Nr 01/2022
Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, ust. 6, art. 9 ust. 1, 1aa, 1b i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm., dalej u.u.c.p.) oraz zgodnie z art. 104 § 1 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm., dalej kpa), a także zgodnie z treścią Uchwały Nr XVII/110/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27.11.2019 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Orzysz, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.07.2022 r. (uzupełnienia 21.07.2022 r.) p. Wojciecha Buczek reprezentującego WCTRON Sp. z o.o., ul. Wyb. J. Słowackiego 9, 50-406 Wrocław;

zezwalam

WCTRON Sp. z o.o., ul. Wyb. J. Słowackiego 9, 50-406 Wrocław NIP 8992863500 na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Orzysz. 

na następujących warunkach

1. Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziba przedsiębiorcy:
WCTRON Sp. z o.o., ul. Wyb. J. Słowackiego 9, 50-406 Wrocław NIP 8992863500

2. Przedmiot i obszar działalności objętych zezwoleniem:
WCTRON Sp. z o.o., ul. Wyb. J. Słowackiego 9, 50-406 Wrocław NIP 8992863500 może prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Orzysz. 

3. Termin podjęcia działalności:
Od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji.

4. Wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem:
1) Usługi należy wykonywać z zachowaniem najwyższych jakościowo osiągnięć techniki, w szczególności nie powodując zanieczyszczenia środowiska, bez zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz bez stosowania procesów lub metod, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
2) Usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z miejscowości położonych na terenie Gminy Orzysz będą prowadzone tylko spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów, niżej opisanymi pojazdami:
a. samochód ciężarowy asenizacyjny marka Mercedes-Benz o nr rej. DW 8LK05 przystosowany do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
b. samochód ciężarowy asenizacyjny marka Mercedes-Benz o nr rej. DW 1LN64 przystosowany do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
3) Środek transportu powinien być oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację firmy świadczącej usługi wraz z numerem telefonu.
4) Przewóz nieczystości ciekłych musi być prowadzony wyłącznie w sposób uniemożliwiający ich wypływ podczas transportu.
5) Pojazdy asenizacyjne muszą być czyste i estetyczne, utrzymywanie pojazdów w należytym stanie technicznym i sanitarnym, w szczególności przez ich systematyczne mycie i dezynfekowanie.
6) Pojazd Przedsiębiorcy musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.

5. Niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem:
Po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem należy:
1) usunąć poprzez odzysk lub unieszkodliwienie wszystkich zanieczyszczeń znajdujących się na terenie nieruchomości, na której prowadzona będzie działalność,
2) umyć oraz przeprowadzić dezynfekcję pojazdów oraz pomieszczeń służących do prowadzonej działalności,
3) wypowiedzieć umowy zawarte z właścicielami nieruchomości na odbiór i transport nieczystości ciekłych do punktu zlewnego.

6. Wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów, w tym wymagania dotyczące standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony środowiska i obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności objętej zezwoleniem:
1) Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.).Ponadto przedsiębiorca obowiązany jest przestrzegać przepisów sanitarnych. 
Powyższe przedsiębiorca realizuje przez:
a) podmiot uprawniony, w zakresie standardu sanitarnego, jest zobowiązany do wykonywania usług w sposób przewidziany zapisami Uchwały Nr XVII/110/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27.11.2019 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Orzysz.
b) świadczenie usług odbioru nieczystości ciekłych wyłącznie na podstawie umowy i na warunkach 
w niej określonych, zawartej z właścicielem (zarządcą, użytkownikiem) nieruchomości oraz wystawiania dowodów korzystania z usług z podaniem ilości wywiezionych nieczystości, ceny usługi oraz odbiorcy nieczystości;
c) sporządzania i dostarczania Burmistrzowi Orzysza kwartalnych sprawozdań;
- sprawozdanie należy przekazywać w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. 
Sprawozdanie powinno zawierać:
- informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy;
- informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;
- liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe.
d) dołączenie do sprawozdania wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły; w wykazach zamieszcza się imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właścicieli nieruchomości oraz adres nieruchomości;
e) zachowanie wymogów sanitarnych podczas prowadzenia działalności nie powodujących zagrożeń dla zdrowia, życia ludzi lub środowiska oraz usuwania skutków nieprawidłowego prowadzenia działalności na własny koszt;
f) niezwłoczne zgłaszanie do Burmistrza Orzysza wszelkich zmian danych określonych w zezwoleniu.

7. Określa się następujące stacje zlewne, do których należy transportować nieczystości ciekłe z terenu Gminy Orzysz:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Gminy Sp. z o.o., 12-250 Orzysz, ul. Rynek 3 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000019760

8. Zezwolenie wydaje się na okres 10 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji.
W przypadku niewypełnienia określonych powyżej warunków zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w trybie art. 9 ust. 2 u.u.c.p.g

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 01.07.2022 r. data wpływu 07.07.2022 r. p. Wojciech Buczek reprezentujący WCTRON Sp. z o.o., ul. Wyb. J. Słowackiego 9, 50-406 Wrocław wystąpił do Burmistrza, o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Do wniosku wnioskodawca dołączył m.in. oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, ksero dowodu rejestracyjnego pojazdu asenizacyjnego o numerach rejestracyjnych DW 1LN64 z ważnym przeglądem technicznym.
W dniu 14.07.2022 r. tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia. Przedmiotowe uzupełnienie zostało przedłożone w dniu 21.07.2022 r. w którym udokumentowano gotowość  odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną, przedłożono tytuł prawny do dysponowania nieruchomością przeznaczoną do wykorzystania jako baza transportowa dla pojazdów przewidzianych do świadczenia usług objętych zezwoleniem, przedłożono dowód rejestracyjny w celu potwierdzenia aktualnego badania technicznego dla pojazdu Mercedes-Benz o nr rej. DW 8LK05 oraz udokumentowano możliwość korzystania z myjni przeznaczonej do mycia i dezynfekcji.
Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające należycie wykonywać obowiązki wynikające z zezwolenia - dysponuje odpowiednim pojazdem przystosowanym do opróżniania zbiorników bezodpływowych.
W przypadku naruszenia warunków określonych niniejszą decyzją zezwolenie zostanie cofnięte bez odszkodowania w myśl art. 9 ust. 2 u.u.c.p.g.
Zgodnie z art. 7 ust. 6 u.u.c.p.g., organem właściwym do wydania zezwolenia jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi na terenie Gminy Orzysz wobec czego organem właściwym do wydania zezwolenia jest Burmistrz Orzysza.
Biorąc pod uwagę opisany wyżej stan faktyczny i prawny, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Burmistrza Orzysza, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Stronie służy również prawo do zrzeczenia się prawa odwołania od niniejszej decyzji.
W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania decyzja ta staje się ostateczna i prawomocna i nie przysługuje stronie prawo zaskarżenia tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Publicznie dostępnym Wykazie, Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) prowadzonym przez Urząd Miejski w Orzyszu.


BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: czwartek, 27 paź 2022 10:53
Data opublikowania: czwartek, 27 paź 2022 10:58
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 220 razy