Urząd Miejski w Orzyszu

Zarządzenie Nr 6/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 20 sty 2014 08:52
z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie zasad dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Orzysz na 2014 r.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 20 sty 2014 09:04
z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu redakcyjnego BIULETYNU INFORMACYJNEGO - MAGAZYN SAMORZĄDOWY GMINY ORZYSZ oraz przydziału kompetencji i obowiązków w tym zakresie.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 27/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 11 lut 2014 13:20
z dnia 04 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu redakcyjnego BIULETYNU INFORMACYJNEGO - MAGAZYN SAMORZĄDOWY GMINY ORZYSZ oraz przydziału kompetencji i obowiązków w tym zakresie.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 32/2014 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 17 lut 2014 08:22
z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie przyznania dotacji dla klubów sportowych oraz innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a także podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającym na terenie gminy Orzysz.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 48/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 7 mar 2014 08:57
z dnia 05 marca 2014 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 66/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 mar 2014 11:23
z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego na Jeziorze Orzysz i sąsiednich akwenach na terenie Gminy Orzysz.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 68/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 mar 2014 11:32
z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, stanowiących element oddziaływań profilaktycznych szczególnie dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 156/2014 Burmistrza Orzysza

czwartek, 29 maj 2014 15:02
z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw księgowości dochodów budżetu gminy i jednostek organizacyjnych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 179/2014 Burmistrza Orzysza

piątek, 27 cze 2014 10:51
z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad pobierania kaucji zabezpieczającej pokrycie należności wynajmującego z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Orzysz lub pozostających w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 215/2014 Burmistrza Orzysza

wtorek, 12 sie 2014 10:09
z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - ,, Wyprawka szkolna ".
Czytaj całość