Urząd Miejski w Orzyszu

Zarządzenie Nr 26/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 5 lut 2013 10:53
z dnia 05 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika referatu rozwoju gospodarczego i inwestycji w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 34/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 lut 2013 14:30
z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 oraz wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzyszu.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 44/2013 Burmistrza Orzysza

piątek, 8 mar 2013 09:56
z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego na podwoziu z napędem 4X4 oraz wyposażenia ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzyszu.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 49/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 12 mar 2013 08:25
z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę wyposażenia ratowniczo -gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzyszu.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 73/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 16 kwi 2013 11:58
z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego na Jeziorze Orzysz i sąsiednich akwenach na terenie Gminy Orzysz.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 89/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 15 maj 2013 10:44
z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie powołania komisji do inwentaryzacji - określenia zakresu i wartości wykonanych robót na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wykonanie boisk sportowych przy sali widowiskowo-sportowej na działkach o nr geodezyjnych 21/3 i 21/9 przy ul. Osiedle Robotnicze w Orzyszu".
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 99/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 15 maj 2013 11:38
z dnia 9 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie promocja i ochrona zdrowia mieszkańców gminy poprzez realizację badań profilaktycznych.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 122/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 cze 2013 13:32
z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, stanowiących element oddziaływań profilaktycznych szczególnie dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 125/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 cze 2013 10:11
z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakończenie budowy boisk sportowych przy sali widowiskowo sportowej w Orzyszu.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 135/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 1 lip 2013 09:03
z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 148/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 18 lip 2013 08:56
z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Orzyszu”.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 149/2013 Burmistrza Orzysza

środa, 24 lip 2013 09:28
z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - "Wyprawka szkolna".
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 201/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 3 paź 2013 09:14
z dnia 25 września 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej do ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odwodnienie terenu przy budynkach wielorodzinnych Ełcka 28 A i 28 B w Orzyszu”.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 213/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 24 paź 2013 09:00
z dnia 11 października 2013r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych związanych z naprawą izolacji fundamentów w budynkach wielorodzinnych nr 28A i 28B przy ulicy Ełckiej w Orzyszu.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 223/2013 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 lis 2013 11:56
z dnia 31 października 2013 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych , jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 231/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 lis 2013 12:58
z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości określającej plany kont oraz zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 232/2013 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 lis 2013 13:08
z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych, samochodów pożarniczych, sprzętu pożarniczego oraz autobusu szkolnego.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 240/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 2 gru 2013 11:51
z dnia 02 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Orzysz oraz ich utrzymywanie, sterylizacje i kastrację.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 241/2013 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 9 gru 2013 13:10
z dnia 05 grudnia 2013r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót związanych z melioracją terenów pomiędzy ul. Ełcką a ulicą Polną oraz części rzeki Orzyszy przekształconej w rów melioracyjny.
Czytaj całość