Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bezgotówkowego zakupu paliwa do samochodów służbowych, samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego.

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Orzysz
12-250 Orzysz, ul. Rynek 3
NIP: 849 – 15 – 04 – 380
REGON: 790671515

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.     Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw:
a) do samochodów służbowych i pożarniczych Urzędu Miejskiego i Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się w Gminie Orzysz
b) sprzętu pożarniczego Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Orzysz (motopompy, pompy, piły, agregaty, sprzęt ratownictwa drogowego)
2. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego
w przewidzianym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi odpowiednio:
a) benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej nie mniejszej niż 95 zgodna
z aktualną normą PN-EN 228 etylina Pb 95 – 3 000 dm3;
b)  olej napędowy ON zgodny z aktualną normą PN-EN 590 – około 7 900 dm3.
3.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

    Termin wykonania przedmiotu zamówienia od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.    Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1)

Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

2.    Do oferty należy załączyć:
a)    formularz cenowy – wg załącznika nr 2;
b)    wzór umowy - zaakceptowany przez wykonawcę na każdej ze stron;
c)    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
d)    koncesję na dystrybucję paliwa;


V.     WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania działalności związanej z obrotem paliwami płynnymi;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia;
c) wykonawca musi posiadać minimum jedną stację paliw w odległości do 10 km od siedziby Zamawiającego.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Miejski w Orzyszu, 12 - 250 Orzysz ul. Rynek 3, pok. nr 004 – Biuro Obsługi Interesanta do dnia 6 grudnia 2019 r. do godziny 15:00.
O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Miejskiego
w Orzyszu.
2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5.    Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie www.bip.orzysz.pl w zakładce Ogłoszenia.
6.    Ofertę należy umieścić w kopercie opisanej nazwą i adresem oferenta oraz zamawiającego, oznaczonej w następujący sposób:
„Bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby Gminy Orzysz – oferta”

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.    Cena ofertowa powinna być podana na podstawie obecnej ceny detalicznej 1 dm3 paliwa (wyliczona wg wzorów podanych w załączniku nr 2 formularz cenowy);
2.    Cena 1 dm3 paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego ON, podana
w formularzu cenowym dotyczyć musi ceny detalicznej (brutto) 1 dm3 benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego ON na dystrybutorze stacji paliw przewidzianej do realizacji dostaw wg cen obowiązujących w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego – 21.11.2019 r.
3.    Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
4.    Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
5.     Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
6.    Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik.

VIII. OCENA OFERT

1.    Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) oferta, spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem ofertowym,
b) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
c) wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2.    Kryteria oceny ofert. Zamawiający przy wyborze Wykonawcy posługiwał się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:

a)     Cena wykonania zamówienia - waga 20 %;
b)     Wysokość opustu – waga 80 %;

Cena wykonania zamówienia - waga 20%, maks. ilość punktów 20;
Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

              Cn
Cw = ------------ x 20 pkt
             Cbo

gdzie:
Cw - cena wykonania zamówienia
Cn - najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert
Cbo - cena brutto badanej oferty.

Wysokość opustu - waga 80 %, maks. ilość punktów 80;
Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

           Obo
Ow = --------- x 80 pkt
          Onw

gdzie:
Ow - wysokość opustu
Onw - najwyższa wartość opustu spośród badanych ofert
Obo - wartość opustu badanej oferty.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
    
3. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
4. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
5.  Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie
z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.


IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów umieszczając wyniki wyboru na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz na stronie www.bip.orzysz.pl w zakładce Ogłoszenia.
X. DODATKOWE INFORMACJE

Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie i nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Ceny oferty dodatkowej nie mogą przewyższać ceny w ofercie złożonej przez oferenta.

XI. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Orzysza, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, tel. kontaktowy 87 307 01 60;
2)    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Macieja Żołnowskiego, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail: iodo@um.orzysz.pl lub inspektor@cbi24.pl, bądź pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Ad-ministratora
3)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) pn. „Bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby Gminy Orzysz” prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia nr 121/2017 Burmistrza Orzysza z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych (zmienionego Zarządzeniem Nr 133/2016 z dnia 10 maja 2016 r., Zarzą-dzeniem Nr 330/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. i Zarządzeniem Nr 34/2017 z dnia 7 lutego 2017 r.) oraz ewentualnej realizacji zawartej umowy.
4)    Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jako niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-blicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz innych przepisów prawa.
5)    W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)    podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa, w tym osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843), dalej ,,ustawa Pzp”
b)    podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające.
6)    Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
7)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3, jak również przez okres w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa (tj. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; umowa przechowywana jest zgodnie z nadaną kategorią JRWA; dokumentacja finansowo księgowa przechowywana jest zgodnie z ustawą o rachunkowości)
8)    W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
1.     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu;
2.    prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych ;
3.    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:
a)    gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b)    jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,    
c)    Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d)    Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
4.    prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.
5.    prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
9)     W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:
1.    prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3;
2.    prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) RODO.
10)    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych wyklucza możliwość udzielenia zamówienia.
11)    Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

XII. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego.
2. Formularz cenowy.
3. Wzór umowy.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 21 lis 2019 14:21
Data opublikowania: czwartek, 21 lis 2019 14:24
Opublikował(a): Izabela Bańkowska
Zaakceptował(a): Izabela Bańkowska
Artykuł był czytany: 951 razy