Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na kompleksową obsługę techniczną koncertu plenerowego organizowanego w Orzyszu w dniu 28 czerwca 2019r.

Działając na podstawie Zarządzenia Burmistrza Orzysza nr 121/2014 z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych zmienionego Zarządzeniem
Nr 133/2016 z dnia 10 maja 2016 roku, Zarządzeniem Nr 330/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku, Zarządzeniem Nr 34/2017 z dnia 7 lutego 2017 roku, Zarządzeniem Nr 12/12/2017
z dnia 19 grudnia 2017 roku  Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksową obsługę techniczną koncertu plenerowego organizowanego w Orzyszu w dniu 28 czerwca 2019r.

Pracownicy prowadzący sprawę:

Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu

Agata Borchet tel: 600-902-895 e-mail: agata.borchet@um.orzysz.pl

Podinspektor

Agata Krasińska tel. 87/307 09 52 e-mail: agata.krasinska@um.orzysz.pl

Kontakt w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

I.       Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, zabezpieczenia zasilenia imprezy oraz kompleksowa obsługa techniczna wydarzenia, które przeprowadzane zostanie w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu, ul. Ogrodowa, w dniu 28.06.2019r.

II.    Opis przedmiotu zamówienia

 

1.      Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wynajem sceny, zapewnienie nagłośnienia, oświetlenia, zasilania oraz obsługi technicznej wg następujących parametrów:

- profesjonalna, zadaszona scena o wymiarach 10m x 8m,

- nagłośnienie zgodne z wymogami artystów ( w załączeniu ridery techniczne zespołów),

- oświetlenie sceniczne parametry zgodne z wymogami artystów ( w załączeniu ridery techniczne zespołów),

- agregat prądotwórczy o mocy 120 kW wraz z obsługą, przeznaczony do zasilania sceny oraz stoisk promocyjnych i gastronomicznych,

- pełna i profesjonalna obsługa techniczno- akustyczna,

- transport sprzętu, montaż i demontaż urządzeń.

 

2.      Szczegółowe ridery techniczne głównych artystów, stanowią załącznik do niniejszego  zapytania. Wymagania techniczne lokalnych grup muzycznych występujących podczas wydarzenia nie przekroczą wymagań głównego artysty.

3.      Podczas całej imprezy firma realizująca obsługę techniczną sceny, zapewni cztery  bezprzewodowe mikrofony na statywach dla konferansjerów i przemawiających gości, podczas ich wystąpień.

4.      Wszyscy wykonawcy będą korzystać z oświetlenia wyszczególnionego
i skonfigurowanego dla artysty: „ Jula”. Realizator oświetlenia firmy zapewniającej obsługę techniczną sceny, zrealizuje oświetlenie dla pozostałych artystów.

5.      Złożona oferta powinna zawierać:

- cenę ofertową ( brutto i netto) za wykonanie usługi,

- udokumentowane doświadczenie w obsłudze technicznej imprez plenerowych,

- oświadczenie, że aparatura nagłośnieniowa i oświetleniowa spełnia wszystkie kryteria jakościowe i techniczne, a całość dostarczonego sprzętu, w tym scena
 i agregat prądotwórczy posiada aktualne w terminie planowanej imprezy atesty
 i certyfikaty.

II. Wymagania szczególne

1.W przypadku artysty „ Jula” oświetlenie, nagłośnienie i scena musi być skonsultowane pisemnie z realizatorami artysty.

2. Zakwaterowanie i wyżywienie osób odpowiedzialnych za realizację imprezy ze strony firmy zapewniającej obsługę techniczną sceny leży po jej stronie.

3. Firma zapewniająca obsługę techniczna sceny zadba o zapewnienie bezpieczeństwa swoich środków transportu.

4. Firma zapewniająca obsługę techniczną sceny, zabezpieczy ochronę swojego sprzętu podczas całej imprezy ( w tym, w porze nocnej poza godzinami trwania występów).

 

 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu:

1.Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2.Dysponowanie wiedzą, i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia, odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3.Posiadanie stosownych przeglądów oraz  atestów na dostarczany sprzęt.

IV. Kryteria wyboru oferty:

1.O wyborze oferty decydować będzie:

-udokumentowane doświadczenie w obsłudze imprez plenerowych (referencje)

-cena za wykonanie usługi

2.O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi oferentów drogą mailową.

3.Zamawiający przedłoży wybranemu Wykonawcy projekt umowy w terminie 7 dni                           od poinformowania go o wyborze oferty.

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia zapytania ofertowego                                       lub odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny.

5.Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.

V. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: agata.krasinska@um.orzysz.pl do dnia 10 kwietnia 2019r.   

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 3 kwi 2019 13:14
Data opublikowania: środa, 3 kwi 2019 13:18
Opublikował(a): Jadwiga Gryncewicz
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1013 razy