Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na:

"Zakup i dostawę wyposażenia i sprzętu z przeznaczeniem dla OSP realizowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości"

dla zadania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp). 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Orzysz, ul. Giżyckia 15, 12 – 250 Orzysz, NIP: 849-15-04-380, REGON: 790671515

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia i sprzętu na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z przeszkoleniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego użytkowników w zakresie uruchamiania, pracy, obsługi bieżącej i okresowej oraz konserwacji i przechowywania dostarczanego sprzętu.

Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem ze Środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1  do niniejszego zapytania ofertowego, który zawiera wykaz wyposażenia i sprzętu.

III. Wymagania Zamawiającego:

 1. Przedmiot zamówienia musi być produktem fabrycznie nowym i zapakowanym w oryginalne opakowania.
 2. Sprzęt musi posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty oraz spełniać przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. nr 85, poz. 553).
 3. Ceny jednostkowe winny być stałe i nie mogą ulec zmianie. Ceny muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
 4. Przedmiot dostawy objęty jest okresem gwarancji określonym przez producentów poszczególnych jego elementów, min. 24 miesiące.
 5. Zamawiający informuje, iż ilekroć w dokumentach i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie, jakie wskazane w dokumentacji.
 6. W przypadku zgłaszania reklamacji dostawca ma obowiązek odebrania uszkodzonego sprzętu od Zamawiającego i ponowne dostarczenie sprzętu wolnego od wad i uszkodzeń na własny koszt.
 7. Przed podpisanie umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu formularz cenowy na sprzęt przedmiotu zamówienia.
 8. Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz projektem umowy stanowiącym załącznik do zapytania.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Wykonanie zamówienia w terminie do 17.10.2018 r.

V. Miejsce i termin składania ofert:

Formularz oferty należy złożyć do dnia 2 października 2018 r. do godz. 12.00 w następujący sposób:

- osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz lub przesłać drogą elektroniczną na adres: um@orzysz.pl

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania – załącznik Nr 1.
 2. Oferta powinna zawierać dokumenty wymienione w pkt. VII.
 3. Ofertę wraz ze wszystkimi podpisanymi załącznikami na kolejno ponumerowanych stronach należy umieścić w zaklejonej kopercie.
  Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz następująco opisana „Zakup i dostawa wyposażenia i sprzętu  z przeznaczeniem dla OSP  realizowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy  Postpenitencjarnej – Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości” – WOR.271.3.2018.IBA
 1. W przypadku wysłania oferty drogą elektroniczną prosimy o umieszczenie w/w opisu zadania w treści e-maila. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, posiadać datę sporządzenia, zawierać dokładne dane i czytelny podpis oferenta.
 2. Oferta powinna zawierać informacje potwierdzające stawiane przez zamawiającego wymagania. Kserokopię załączonych dokumentów oferent potwierdza za zgodność z oryginałem.

VII. Wykaz dokumentów jakie ma dostarczyć wykonawca:

 • Formularz oferty – zał. Nr 1,
 • Załączony odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

VIII. Kryteria wyboru oferty:

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował najkorzystniejszą oferta: Kryterium najniższej ceny – 100%.
 2. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które wpłyną w terminie i będą spełniały wymagania określone w zapytaniu.
 3. Zamawiający będzie brał pod uwagę, czy oferta mieści się cenowo w kosztorysie realizowanego zadania.
 4. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną powiadomieni w terminie 2 dni roboczych drogą elektroniczną. 

IX. Termin otwarcia ofert:
10.2018 r. godzina 13.30 

X. Pozostałe informacje.

 1. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi po przekazaniu zawiadomienia o Wyborze Wykonawcy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
 3. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego.  
 1. Zamawiający przedłoży wybranemu Wykonawcy projekt Umowy w terminie 7 dni od poinformowania go o wyborze oferty. Zawarcie Umowy powinno nastąpić w okresie związania ofertą.
 2. Zamawiający może zrezygnować z zawarcia umowy i zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej złożonej oferty, powtórzenia zapytania lub odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie.
 3. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.

XI. Klauzula informacyjna:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Orzysza, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, Tel. 87 424 10 40;
 • Informujemy, że na mocy art. 37 ust 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych (IOD) M Consulting sp. z o.o., e-mail: inspektor@kiodo.pl, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. C RODO w celu związanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ,, Zakup i dostawa wyposażenia i sprzętu  z przeznaczeniem dla OSP  realizowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy  Postpenitencjarnej – Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwościprowadzonym w trybie art.4 pkt. 8 ustawy Pzp.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.), dalej ,,ustawa Pzp”,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; umowa przechowywana jest zgodnie z nadaną kategorią JRWA; dokumentacja finansowo księgowa przechowywana jest zgodnie z ustawą o rachunkowości; jeśli projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej okresy przechowywania określa umowa.
 • Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego tzn. poza obszar EOG;
 • Posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 •  Nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych  osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. c RODO.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 24 wrz 2018 14:23
Data opublikowania: poniedziałek, 24 wrz 2018 15:27
Opublikował(a): Izabela Bańkowska
Zaakceptował(a): Izabela Bańkowska
Artykuł był czytany: 1058 razy