Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat dotyczący zmian nazw ulic w Mieście Orzysz

Komunikat dotyczący zmian nazw ulic w Mieście Orzysz

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744) Rada Miejska w Orzyszu w dniu 26 kwietnia 2017 roku podjęła 3 uchwały w sprawie zmian nazw ulic położonych w Orzyszu. Uchwały po akceptacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 1 czerwca 2017 roku. Zgodnie z uchwałami nowe nazwy ulic obowiązują po upływie 14 dni od ogłoszenia ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego czyli od 16 czerwca 2017 roku.

Wykaz ulic, których nazwy zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 kwietnia 2017 roku zostały zmienione:

1. Cierniaka na Ogrodową - Uchwała nr XXXVIII/271/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 kwietnia 2017 roku.

2. 22 Lipca (część) na Ratuszową - Uchwała nr XXXVIII/272/17 Rady Miejskiej Orzyszu z dnia 26 kwietnia 2017 roku.

3. 22 Lipca (część) na Zieloną - Uchwała nr XXXVIII/273/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 kwietnia 2017 roku.

W związku z dokonanymi zmianami prosimy właścicieli i zarządców budynków usytuowanych przy w/w ulicach o zmianę nazwy ulicy na nową w przypadku, gdy istnieje „stara nazwa” na budynku. Umieszczenie na budynkach aktualnych nazw ulic ma zasadnicze znaczenie dla działania służb ratunkowych czy też firm kurierskich.

Zgodnie z ustawą z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744) mieszkańcy nie mają obowiązku wymiany dokumentów. Wszystkie dokumenty zawierające starą nazwę ulicy (dowody osobiste, prawa jazdy itp.) zachowują swoją ważność.

Stwierdza to jednoznacznie art. 5 ust. 2 Ustawy przesądzając, że zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

NIE MA OPŁAT ZA ZMIANY W KSIĘGACH WIECZYSTYCH, REJESTRACH i EWIDENCJACH

Zgodnie z Ustawą (art. 5. ustęp 1) pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.


Burmistrz

mgr Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 26 cze 2017 12:00
Data opublikowania: poniedziałek, 26 cze 2017 12:09
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 2819 razy