Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

świadczenie usług audytu wewnętrznego

WFN.7011.1.2017.AKA                                                              Orzysz,  dn. 20.03.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Działając na podstawie Zarządzenia Burmistrza Orzysza nr 121/2014 z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych zmienionego Zarządzeniem Nr 133/2016 z dnia 10 maja 2016 roku Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

świadczenie usług audytu wewnętrznego

      I. Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego w 2017 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.).

 

Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest

wspieranie Burmistrza Orzysza w realizacji celów i zadań Gminy przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, powinien być prowadzony przez usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

 

 1. Usługa swoim zakresem obejmuje:

1) przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka;

2) dokonanie analizy ryzyka w zakresie działania Gminy Orzysz;

3) badanie systemów zarządzania i kontroli;

4) opracowanie programu zadania audytowego na podstawie planu audytu wewnętrznego na 2017 rok;

5) przeprowadzenie co najmniej 1 zaplanowanego zadania audytowego zgodnie z przepisami ustawy i według standardów określonych przez Ministra Finansów;

6) zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego;

7) sporządzenie sprawozdania z wykonania audytu za 2017 r. w terminie do 31.01.2018 r.;

8) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu, wydanie obiektywnej oceny oraz czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Orzyszu, a także jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie przeprowadzonego zadania audytowego;

9) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego;

10) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na 2018 rok;

11) aktualizację procedur audytu wewnętrznego (w miarę potrzeby);

12) sporządzanie sprawozdania częściowego z wykonania planu audytu za okres trwania umowy.

 

 1. Wymagania Zamawiającego- warunki udziału w postępowaniu:
 2. usługodawcą może być osoba fizyczna lub podmiot, o którym mowa w art. 279 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
 3. wymagania dla osób fizycznych lub podmiotów składających ofertę:
 4. a) wykształcenie wyższe,
 5. b) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

- jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub

- złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub

- uprawnienia biegłego rewidenta, lub

- dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych,

 1. c) obywatelstwo polskie,
 2. d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. f) nieposzlakowana opinia,
 5. g) znajomość zasad prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych,
 6. h) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

i ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.),

 1. i) znajomość rachunkowości budżetowej,
 2. j) znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej jst;
 3. wymienione wyżej warunki spełniać muszą osoby fizyczne ubiegające się bezpośrednio o zlecenie usługi, a w przypadku podmiotów warunki te spełniać musi co najmniej jedna z osób zatrudnionych w danym podmiocie na podstawie umowy o pracę.
 4. Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni usługodawcy, którzy wykonali bezpośrednio w ostatnich 3 latach poprzedzających datę składania ofert co najmniej 6 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzania audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych.

      II. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:

 

Termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy od zawarcia umowy

 

     III.   Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:

 

Cena: waga kryterium 100 %. Podana cena będzie ceną ryczałtową.

 

      IV. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:

 

        -   formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania,

        -  w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 279 ust. 1 pkt 3 ustawy, wskazanie osoby/osób wyznaczonej/wyznaczonych do prowadzenia audytu w ramach oferty,

        - oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy o finansach publicznych,

        - kopie poświadczonych „za zgodność z oryginałem” dokumentów potwierdzających posiadanie wyższego wykształcenia (art. 286 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych) oraz posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego (art. 286 ust.1 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych),

        - potwierdzenie przeprowadzenia w ostatnich 3 latach poprzedzających datę składania ofert co najmniej 6 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzania audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (np. kseropkopie umów, referencje, rekomendacje itd.),

        - zgodę osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)                                                    na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

     V. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:

 

 1. Cena wskazana przez w ofercie musi:
 2. być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje;
 3. uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w tym koszty dostawy.

 

 1. Podana cena będzie ceną ryczałtową.
 2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

 

      VI. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

 

Koperta / opakowanie zawierające ofertę / powinna być opatrzona nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz opisana w sposób następujący „świadczenie usług audytu wewnętrznego”

Oferty należy składać w terminie do  05.04.2017 r. do godz. 12.00 w punkcie Obsługi Interesanta (pok. nr 4 parter) w siedzibie zamawiającego: Gminy Orzysz ul. Giżycka 15,
12-250 Orzysz.

O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

      VII. Termin związania ofertą: 10 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

 

      VIII. Podpisanie zamówienia/umowy

 

 1. Zamawiający przedłoży wybranemu Wykonawcy projekt Umowy w terminie 7 dni od poinformowania go o wyborze oferty. Zawarcie umowy powinno nastąpić w okresie związania ofertą.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia zapytania ofertowego lub odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny.
 3. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.

 

                                                                                                                                Burmistrz

                                                                                                                       Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 28 mar 2017 08:10
Data opublikowania: wtorek, 28 mar 2017 08:35
Opublikował(a): Aneta Wawiernia
Zaakceptował(a): Aneta Wawiernia
Artykuł był czytany: 1517 razy