Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m. Dąbrówka gmina Orzysz.

WIG.6220.6.10.2016.DGA                                                                                                                 

                                                               Orzysz, 04 października 2016 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Działając zgodnie z art. 10 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 68 i 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 71),

 

zawiadamiam

 

o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m. Dąbrówka gmina Orzysz”.

Zgodnie z art. 10 kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

 

Burmistrz

mgr Zbigniew Włodkowski

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 7 paź 2016 08:35
Data opublikowania: piątek, 7 paź 2016 08:40
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1369 razy