Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m. Dąbrówka gmina Orzysz.

WIG.6220.6.2.2016.DGA                                                                                                                                                                                                                                                                                               Orzysz, 04 sierpnia 2016 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając zgodnie z art. 10, 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)w związku z art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2016 poz. 353)a także § 3 ust. 1 pkt. 68 i 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 71);

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania z wniosku Zakładu Usług Komunalnych Spółka Gminy Sp. z o.o.,ul. Wyzwolenia 5, 12 – 250 Orzysz w imieniu której działa pełnomocnik Roman Stańczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Projektowanie i Nadzór w Budownictwie z siedzibą w Giżyckuz dnia 25.07.2016 r. (data wpływu 26.07.2016 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w m. Dąbrówka gmina Orzysz”.

     Planowana inwestycja będzie zlokalizowana w miejscowości Dąbrówka gmina Orzysz i będzie polegać na budowie ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią, oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami do poszczególnych posesji. Budowę stacji uzdatniania wody zaplanowano przylegle do zwartej zabudowy w południowo wschodniej części przy drodze gminnej w msc. Dąbrówka. Lokalna oczyszczalnia ścieków zostanie zlokalizowana w północnej części msc. Dąbrówka przylegle do zwartej zabudowy. Oczyszczone ścieki zostaną odprowadzone do rowu melioracyjnego, którego odbiornikiem jest rzeka Jędzelówka w kilometrze 4+ 247.

      Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej będzie prowadzona przeważnie równolegle w jednym wykopie. Obszar do zwodociągowania jak i skanalizowana to zwarta zabudowa miejscowości Dąbrówka. W północnej części miejscowości sieci będą zlokalizowane głównie w drodze gminnej. Wzdłuż drogi krajowej nr 16 z uwagi na istniejącą zabudowę sieci wod-kan zostaną zlokalizowane głównie w prywatnych posesjach po obu stronach drogi krajowej. W południowej części miejscowości zaplanowano zlokalizowanie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej w prywatnych posesjach wraz z odejściem na wschód drogą gminną do planowanej stacji uzdatniania wody. Ostatnimi zabudowaniami planowanymi do podłączenia są Dąbrówka 34, 34a, 36. Z uwagi na zróżnicowane ukształtowanie terenu niezbędna jest budowa sieciowych jak i lokalnych przepompowni ścieków o łącznej ilości 10szt. Planowana inwestycja nie znajduje się na terenach objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Inwestycja nie znajduje się na obszarach chronionych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Stacja uzdatniania wody zostanie zlokalizowana przylegle do zwartej zabudowy w południowo wschodniej części msc. Dąbrówka i będzie się składać z następujących elementów:

 • budynek suw - o powierzchni ok 50m2

 • studnie głębinowe - 2 szt,

 • zbiornik retencyjnych 50m3- 1 szt,

 • zbiorników wód popłucznych dn1500 - 4szt,

 • instalacje technologiczne,

 • drogi wewnętrzne,

 • ogrodzenie,

 • Planowana łączna powierzchnia obiektu ok. 0,5 ha,

 • Projektowana wydajność SUW: 99,6 m3/dobę.

Lokalna oczyszczalnia ścieków zostanie zlokalizowana w północnej części msc. Dąbrówka przylegle do zwartej zabudowy. Oczyszczone ścieki zostaną odprowadzone do pobliskiego rowu melioracyjnego, którego odbiornikiem jest rzeka Jędzelówka w kilometrze 4 + 247. Oczyszczalnia ścieków będzie się składać z następujących elementów:

 • osadnik wstępny (komora 1) – korpus stanowi studnia betonowa Φ 3000,

 • osadnik wstępny (komora 2) – korpus stanowi studnia betonowa Φ 2500,

 • bioreaktor (komora 1) - korpus stanowi studnia betonowa Φ 3000,

 • bioreaktor (komora 2) - korpus stanowi studnia betonowa Φ 3000,

 • osadnik wtórny - korpus stanowi studnia betonowa Φ 2000,

 • studnia instalacyjna – korpus stanowi studnia betonowa EU Φ 2000,

 • instalacje technologiczne,

 • drogi wewnętrzne,

 • ogrodzenie,

 • Planowana łączna powierzchnia obiektu ok. 0,5 ha,

 • Projektowana wydajność oczyszczalni: 30,3 m3/dobę.

     Sieci wodociągowe jak i kanalizacji sanitarnej będą zlokalizowane głównie w gruntach gminnych jak i terenach prywatnych. Na projektowanej trasie przeważa zieleń nieurządzona, ciągi komunikacji samochodowej i pieszej. Zamierzona inwestycja nie zmieni dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu względem istniejącego stanu a zaplanowana trasa nie przewiduje wycinki istniejącego drzewostanu. Przedsięwzięcie będzie miało charakter krótkotrwały a po zakończeniu prac budowlanych teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Wodociąg zostanie zaprojektowany z rur z tworzywa sztucznego o łącznej długości ok. 4500 m. Na trasie sieci wodociągowej w pobliżu zabudowań posadowione zostaną hydranty przeciwpożarowe nadziemne. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej zostanie zaprojektowana z rur z tworzywa sztucznego. Łączna długości sieci kanalizacyjnej wyniesie ok. 5000 m. Długości sieci wodociągowej jak i kanalizacyjnej podane są szacunkowo. A dokładne ich wartości będą znane po sporządzeniu dokumentacji projektowej. Przepompownie ścieków w ilość 10 szt. Przepompownie sieciowe będą zajmowały powierzchnię ok. 9m2 każda. Obiekty te będą miały utwardzony teren oraz ogrodzenie.

       Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organami współdziałającymi są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu.

Zgodnie z art. 10 kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

 

 

 

Z-ca Burmistrza

mgr Leszek Marek Gryciuk

 

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 8 sie 2016 12:58
Data opublikowania: poniedziałek, 8 sie 2016 13:24
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1563 razy