Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704N DK 16 – Strzelniki – Rostki Skomackie od km 0+000 do km 2+920 na działkach o numerach geodezyjnych 47/3, 126 i 140 położonych w obrębie Strzelniki, gmina Orzysz.

WIG.6220.4.7.2016.DGA

Orzysz, 29 czerwca 2016 r.


OBWIESZCZENIE


Działając zgodnie z art. 10 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku  z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), a także § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 71),

zawiadamiam

o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej Nr 1704N DK 16 – Strzelniki – Rostki Skomackie od km 0+000 do km 2+920” na działkach o numerach geodezyjnych 47/3, 126 i 140 położonych w obrębie Strzelniki, gmina Orzysz.
Zgodnie z art. 10 kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.  

Z-ca Burmistrza

Leszek Gryciuk

Data powstania: piątek, 1 lip 2016 07:46
Data opublikowania: piątek, 1 lip 2016 07:59
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1427 razy