Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Budowa kempingu w formie stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynku higieniczno-sanitarnego oraz infrastruktury towarzyszącej na działkach o numerach geodezyjnych 172 i 177/1 położonych w obrębie Orzysz.

WIG.6220.5.2.2016.DGA                                                        Orzysz, 16 czerwca 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

        Działając zgodnie z art. 10, 41 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)w związku z art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2016 poz. 353)a także § 3 ust. 1 pkt. 51 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 71);

   zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania z wniosku Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”, ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz z dnia 02.06.2016 r. (data wpływu 16.06.2016 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kempingu w formie stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynku higieniczno-sanitarnego oraz infrastruktury towarzyszącej” na działkach o numerach geodezyjnych 172 i 177/1 położonych w obrębie Orzysz.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa kempingu funkcjonującego w miesiącach letnich, w obrębie którego wydzielone zostanie:

  • 17 stanowisk obozowania (miejsc postojowych) dla kamperów,
  • do ośmiu miejsc postojowych dla samochodów osobowych dla gości,
  • budynku higieniczno-sanitarnego w formie prefabrykowanych kontenerów,
  • punkt zrzutu nieczystości płynnych z kamperów,
  • instalacja elektryczna doprowadzona do ww. budynku, stanowisk zakończona gniazdami wtykowymi,
  • instalacja oświetlenia zewnętrznego,
  • instalacja wod.-kan., doprowadzona do budynku higieniczno-sanitarnego,
  • dojścia, dojazdy do działki oraz ww. budynku poprzez dwa zjazdy z drogi gminnej stanowiącej działkę nr 171/2,
  • wewnętrzne ciągi pieszo-jezdne,
  • ogrodzenie terenu.

Planowana powierzchnia zagospodarowania terenu będzie wynosić ok. 3 700 m2. Planowane przedsięwzięcie położone jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich oraz jest objęte ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Orzysz.

        Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organami współdziałającymi są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu.

          Zgodnie z art. 10 kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

 

 Z-ca Burmistrza

mgr Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: poniedziałek, 20 cze 2016 15:03
Data opublikowania: poniedziałek, 20 cze 2016 15:13
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1356 razy