Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

Budowa linii napowietrznej i kablowej średniego napięcia SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi przewidziana do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 129, 5/2, 14, 6 położonych w obrębie Strzelniki, gmina Orzysz.

WIG.6733.6.9.2016.DGA                                                           Orzysz, 16 czerwca 2016 r.

 

                                              

 

             OBWIESZCZENIE

 

         Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.199 ze zm.) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych Decyzji Nr 6/16 z dnia 16.06.2016 r. (znak: WIG.6733.6.2016.DGA) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej średniego napięcia SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi przewidzianądo realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 129, 5/2, 14, 6 położonych w obrębie Strzelniki, gmina Orzysz.

Decyzja oraz dokumentacja jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 49.

 

 Z-ca Burmistrza

mgr Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: poniedziałek, 20 cze 2016 14:53
Data opublikowania: poniedziałek, 20 cze 2016 14:58
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1336 razy