Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704N DK 16 – Strzelniki – Rostki Skomackie od km 0+000 do km 2+920 na działkach o numerach geodezyjnych 47/3, 126 i 140 położonych w obrębie Strzelniki, gmina Orzysz.

WIG.6220.4.2.2016.DGA                                                        Orzysz, 13 czerwca 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

       Działając zgodnie z art. 10, 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)w związku  z art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2016 poz. 353)a także § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 71);

                                                                             zawiadamiam

o wszczęciu postępowania z wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6, 12 – 200 Pisz w imieniu którego działa pełnomocnik Eligiusz Michalak, ul. Wojska Polskiego 2/13, 12-200 Pisz z dnia 10.06.2016 r. (data wpływu 13.06.2016 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej Nr 1704N DK 16 – Strzelniki – Rostki Skomackie od km 0+000 do km 2+920” na działkach o numerach geodezyjnych 47/3, 126 i 140 położonych w obrębie Strzelniki, gmina Orzysz.

Rozpatrywane przedsięwzięcie należy do inwestycji liniowych i jest zlokalizowane w województwie warmińsko - mazurskim, w powiecie piskim na terenie Gminy Orzysz. Jej przebieg rozpoczyna się od skrzyżowania drogi krajowej nr 16 z drogi powiatową 1704N następnie biegnie na długości ok. 2,92 km do miejscowości Strzelniki. Zakres opracowania związany z przebudową drogi kończy się na końcu obszaru zabudowanego miejscowości Strzelniki.        

Inwestycja przebudowy drogi powiatowej 1704N polega wyłącznie na przebudowie nawierzchni z bitumicznej i brukowcowej szer. 3,5 – 4,5 m na nawierzchnię asfaltową poprawiając jednocześnie geometrię w planie i profilu drogi. Szerokość projektowanej nawierzchni bitumicznej wynosi 5,5 m poza obszarem zabudowanym – na długości ok. 1,92 km (0+000 do 1+920) oraz 5,0 m w terenie zabudowanym - m. Strzelniki na długości ok. 1 km (1+920 do 2+920). Zaplanowano również odmulenie istniejących oraz w niewielkim stopniu wykonanie nowych rowów odwadniających.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  organami współdziałającymi są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu.

     Zgodnie z art. 10 kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym. 

 

 Z-ca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

 

Data powstania: środa, 15 cze 2016 10:44
Data opublikowania: środa, 15 cze 2016 11:03
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1400 razy