Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

Budowa linii napowietrznej i kablowej średniego napięcia SN – 15 kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej niskiego napięcia nN- 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach o nr ewidencyjnych 129, 5/2, 14, 6 położonych w obrębie geodezyjnym Strzelniki, gmina Orzysz.

WIG.6733.6.7.2016.DGA                                                        Orzysz, 30 maja 2016 r.      

 

 

 

      OBWIESZCZENIE

 

 

         Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 06.04.2016 r., (data wpływu 07.04.2016 r.) PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu której działa PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok w imieniu której działa pełnomocnik Mirosław Rutkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biuro Projektów Elektrycznych „EL-PRIMA” ul. Utrata 2C/28, 16-400 Suwałki w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie linii napowietrznej i kablowej średniego napięcia SN – 15 kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej niskiego napięcia nN- 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi” na działkach o nr ewidencyjnych 129, 5/2, 14, 6 położonych w obrębie geodezyjnym Strzelniki, gmina Orzysz.

      Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 49. Brak wniesienia uwag i wniosków w wyznaczonym terminie spowoduje wydanie decyzji w oparciu o zebrane materiały.

 

Z-ca Burmistrza

mgr Leszek Marek Gryciuk

  

Data powstania: poniedziałek, 30 maj 2016 08:26
Data opublikowania: poniedziałek, 30 maj 2016 08:58
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1343 razy