Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziubiele na działce o nr ewidencyjnym 75 położonej w obrębie geodezyjnym Dziubiele, gmina Orzysz.

WIG.6733.5.11.2016.DGA                                                      Orzysz, 16 maja 2016 r.      

 

 

 

 

 

     OBWIESZCZENIE

 

 

Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 09.03.2016 r., Gminy Orzysz, ul. Giżycka 15, 12 - 250 Orzysz w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziubiele” na działce o nr ewidencyjnym 75 położonej w obrębie geodezyjnym Dziubiele, gmina Orzysz.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 49. Brak wniesienia uwag i wniosków w wyznaczonym terminie spowoduje wydanie decyzji w oparciu o zebrane materiały.

 

 Z-ca Burmistrza 

mgr Leszek Marek Gryciuk

        

 

Data powstania: wtorek, 17 maj 2016 15:04
Data opublikowania: wtorek, 17 maj 2016 15:08
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1489 razy