Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz.

OBWIESZCZENIE

 

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XLIX/333/14 z dnia 30 lipca 2014 r.zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmianystudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz,wraz z prognozą oraz aneksem do prognozy oddziaływania na środowisko w dniach od 20.05.2016 r. do 10.06.2016 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, w godz. od 8.30 do 15.30, pok. Nr 49.

Wykładany do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko obejmuje obszar w granicach administracyjnych miasta.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz (sala nr 1).

Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść swoje uwagi.Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Orzysza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.07.2016 r.

Na podstawie art. 39 oraz art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2016 poz. 353) podaje się do publicznej wiadomości, iż sporządzona została prognoza wraz z aneksem do prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu studium na środowisko.

Zgodnie z art. 54, ust 3, w związku z art. 40 cytowanej wyżej ustawy uwagi i wnioski do projektu studium w zakresie oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na takich samych zasadach jak do projektu studium, wskazanego w niniejszym obwieszczeniu.

 

 

Burmistrz

mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 13 maj 2016 13:02
Data opublikowania: piątek, 13 maj 2016 13:13
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1640 razy