Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej z m. Dziubiele do m. Suchy Róg oraz dróg wewnętrznych w m. Suchy Róg w obrębie Dziubiele, gm. Orzysz planowana do realizacji na działkach o nr ew. 303, 89, 295, 124, 57, 20/3, 4/129, 20/5, 4/131, 11/17, 20/8, 4/132, 20/10, 11/18, 4/134, 20/11, 6/2, 4/27, 14/25 – obręb Dziubiele, położonych w miejscowości Dziubiele i Suchy Róg, gmina Orzysz.

WIG.6220.12.13.2015.DGA                                                   Orzysz, 22 kwietnia 2016 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

  

           Działając zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2016 poz. 353), a także § 3 ust 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 71);

                                             

zawiadamiam

 

o wydanej w dniu 22 kwietnia 2016 r. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowienawierzchni drogi gminnej z m. Dziubiele do m. Suchy Róg oraz dróg wewnętrznych w m. Suchy Róg w obrębie Dziubiele, gm. Orzysz planowanej do realizacji na działkach o nr ew. 303, 89, 295, 124, 57, 20/3, 4/129, 20/5, 4/131, 11/17, 20/8, 4/132, 20/10, 11/18, 4/134, 20/11, 6/2, 4/27, 14/25 – obręb Dziubiele, położonych w miejscowości Dziubiele i Suchy Róg, gmina Orzysz” z wniosku Gminy Orzysz, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, w imieniu której działa pełnomocnik Renata Kuczyńska - Szulcbacher prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PROJEKTOR z siedzibą w Suwałkach z dnia 09.12.2015 r. (data wpływu 15.12.2015 r.).

         Zgodnie z art. 10 kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień  w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym, o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

 Z-ca Burmistrza

mgr Leszek Marek Gryciuk

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 25 kwi 2016 12:24
Data opublikowania: poniedziałek, 25 kwi 2016 12:43
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1467 razy