Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na budowę przyszkolnego boiska lekkoatletycznego z bieżnią okólną 240 m przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orzyszu

WPF.7011.1.2016.POS                                                                                                                                   Orzysz, dnia 7 kwietnia 2016 r.

 

                        

           

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

 

Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości 30.000 euro.

 

 

Pracownicy prowadzący sprawę:

Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Rozwoju

Urszula Myka tel. 87/4241574 e-mail urszula.myka@um.orzysz.pl

Inspektor

Patrycja Ostrowska tel. 87/4241575 e-mail patrycja.ostrowska@um.orzysz.pl

 

I. Przedmiotem zamówienia jest:

1) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przyszkolnego boiska lekkoatletycznego z bieżnią okólną 240 m przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Orzyszu

Lokalizacja: ul. Wojska Polskiego 14, działka ew. 305/23

2) Planowany zakres prac projektowych:

 1. Bieżnia okólna 240 m o nawierzchni poliuretanowej, 4 torowa
 2. Skocznia do skoku w dal wraz z rozbiegiem- 1 tor o nawierzchni poliuretanowej
 3. Rzutnia do pchnięcia kulą
 4. Rzutnia do piłeczki palantowej
 5. Ogrodzenie boiska
 6. Oświetlenie boiska
 7. Ciągi piesze

2) Stan istniejący:

Teren pod planowane boisko w sezonie wiosennym, jesiennym i zimowym może być podmokły- należy uwzględnić odwodnienie boiska.

 

3) Dopuszcza się adaptację projektu budowlanego typowego powtarzalnego do istniejących warunków terenu przeznaczonego pod budowę z zastrzeżeniem zaprojektowania ewentualnych zmian w projekcie typowym w uzgodnieniu z Zamawiającym

 

II. W zakresie zamówienia jest:

 1. Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych
 2. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zawierających zbiór wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072).
 3. Opracowanie przedmiarów robót w taki sposób, aby zawierały opis w kolejności technologicznej ich wykonania i zastosowanych materiałów, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen (nakładów) – oddzielnie dla każdej branży.
 4. Opracowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w/s metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz.1389).
 5. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji w celu uzyskania decyzji  o pozwolenie na budowę.

 

Cała kompletna dokumentacja wraz z kompletem uzgodnień sporządzona w czterech kompletach w wersji papierowej oraz na płycie CD w programie PDF zostanie przekazana Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego.

 

III. Termin wykonania zamówienia:

Proszę podać termin realizacji zamówienia określając datę przekazania dokumentacji Zamawiającemu ( UWAGA: wymagany termin nie dłuższy niż do 31.05.2016 r.)

IV. Wymagania szczególne:

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykona zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym, tj. że przedmiot zamówienia będzie podlegał szczegółowemu uzgadnianiu rozwiązań projektowych na etapie ich przygotowywania.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.

3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Wykonawca dysponuje zespołem osób o odpowiednich uprawnieniach do projektowania bez ograniczeń.

5. Wykonawca wykonał z należytą starannością co najmniej trzy usługi związane
z wykonaniem projektów budowlanych.

V. Kryteria oceny oferty:

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o zaoferowaną przez Wykonawców cenę.

Prosimy o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.  

VI. Termin złożenia oferty i wymagania:

Koperta /opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres jn. i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przyszkolnego boiska lekkoatletycznego z bieżnią okólną 240 m przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orzyszu”.

Oferty należy składać do dnia: 13.04.2016 r. do godz. 15:30 w punkcie Obsługi Interesanta (pok. nr 4 parter) w siedzibie zamawiającego Gmina Orzysz, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz
VII. Wybór oferty, podpisanie umowy:

1. Zamawiający przedłoży wybranemu Wykonawcy projekt Umowy w terminie 7 dni od poinformowania go o wyborze oferty. Zawarcie Umowy powinno nastąpić w okresie związania ofertą.

2. Zamawiający może zrezygnować z zawarcia umowy i zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej złożonej oferty, powtórzenia zapytania lub odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie.

3. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.

                                                                                                                                                                                                   Burmistrz Orzysza

                                                                                                                                                                                              (-) Zbigniew Włodkowski

 

 

 W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe

1. Formularz ofertowy

2.  Mapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 8 kwi 2016 14:46
Data opublikowania: piątek, 8 kwi 2016 15:10
Opublikował(a): Urszula Myka
Zaakceptował(a): Urszula Myka
Artykuł był czytany: 2130 razy